Com avaluar l’impacte de la formació sobre els treballadors i l’empresa?

Són moltes les empreses que actualment desenvolupen accions formatives pels seus treballadors per millorar les seves competències, actualització de coneixements o adaptació a les noves tecnologies. D’una forma més o menys estructurada, es realitzen plans de formació on es determinen els objectius i es programa l’execució, però, i després? Dediquem els temps necessari a avaluar l’impacte de la formació sobre els treballadors i l’empresa?

formacio-3Les accions per a la formació i el desenvolupament de competències solen incloure avaluacions de la satisfacció o de l’aprenentatge assolit. No obstant això, els resultats i efectes, directes i indirectes, s’avaluen amb menys freqüència.

Tenint en compte la importància dels processos formatius, la seva eficàcia s’hauria d’avaluar en funció dels resultats. L’establiment d’indicadors qualitatius i quantitatius destinats a avaluar la consecució dels objectius en matèria de capacitació.

Les variables que has d’avaluar en qualsevol acció formativa que desenvolupis a la teva empresa

  • Satisfacció dels participants

És la primera etapa d’una formació efectiva. Es valora parcialment el disseny i particularment el procés i els recursos utilitzats, des de la perspectiva del participant.

Busca indagar com reaccionen els participants enfront de la formació: com valoren la pertinència dels continguts, l’acompliment dels docents, l’organització, la metodologia, el compliment dels objectius i altres aspectes generals de la intervenció formativa.

Podem utilitzar qüestionaris que responguin els participants en finalitzar l’acció formativa. També poden implementar altres tècniques, com a grups de treball, o entrevistes en profunditat.

banner-formacio

  • Aprenentatge

Es valoren els primers resultats de la formació que, en moltes ocasions, constitueixen per si mateixos l’objectiu principal de les activitats formatives. Si el participant no ha après, no es podrà avançar en els següents nivells.

Cerca conèixer l’eficàcia de l’acció formativa a l’hora de desenvolupar les competències dels participants. Responen a aquest nivell les proves d’avaluació lligades a la demostració, per diferents mitjans, de l’adquisició d’una determinada competència

L’avaluació d’aquest nivell es realitza mitjançant instruments d’avaluació de l’aprenentatge, per exemple: test, observació de l’acompliment, o altres modalitats adients al tipus de competència a avaluar.

  • Transferència al lloc de treball

Suposa avançar un pas més en el coneixement dels efectes de la formació; a més dels canvis en les competències de les persones, es busca valorar fins a quin punt aquesta formació està sent aplicada en els entorns de treball.

Tot i que la formació s’hagi desenvolupat correctament pot passar que els aprenentatges no es posin en pràctica per diferents raons. A més de constatar si l’aprenentatge es transfereix a l’exercici laboral, l’avaluació identifica els factors que van incidir en la transferència. Constitueix un pas més en la comprovació dels canvis que genera la formació.

Per avaluar aquest nivell podem aplicar qüestionaris o consultes als participants i als comandaments que els supervisen directament.

  • Retorn de la inversió (ROI)

Aquest és el nivell més complex i que difícilment mai arribem a avaluar. Implica assignar valors econòmics als impactes per calcular la rendibilitat de la inversió que es va realitzar per dur a terme la formació. Cal comparar els costos de la inversió realitzada amb el valor dels beneficis obtinguts, en termes monetaris.

Es vinculen els resultats amb els costos per calcular la rendibilitat. S’han de considerar els costos de realitzar la formació però també poden considerar-se els costos de no fer-ho.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Objectiu 2017: La gestió del talent

Next Story

La factura electrònica es consolida a l’estat Espanyol

Latest from Competitivitat