Requisits per a celebrar un contracte per a la formació i l’aprenentatge

El contracte per a la formació i l’aprenentatge s’emmarca dins dels contractes formatius, juntament amb el contracte en pràctiques, regulats essencialment a l’article 11 de l’Estatut dels Treballadors, i té com a objectiu afavorir la inserció laboral i la formació de les persones joves en règim d’alternança de l’activitat laboral retribuïda en una empresa, amb l’activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu.

banner-two

Com el seu nom indica, aquest contracte té naturalesa mixta, doncs combina el temps de prestació de treball amb l’activitat teòrico-formativa del treballador, relacionada amb l’activitat desenvolupada en el lloc de treball i que té per objecte la qualificació del jove treballador, de manera que garanteix una inserció laboral remunerada que permet adquirir l’experiència laboral complementada amb la formació teòrica.

El contracte per a la formació i l’aprenentatge té com a objectiu afavorir la inserció laboral i la formació de les persones joves en règim d’alternança de l’activitat laboral retribuïda en una empresa, amb l’activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu.

contracte-per-a-la-formacio-i-laprenentatge2L’empresa assumeix amb aquesta contractació l’obligació de proporcionar al treballador tant el treball efectiu com la formació adequada a l’objecte del contracte, i relacionada per tant amb l’activitat laboral desenvolupada en el lloc de treball a ocupar, durant la vigència del contracte.

Requisits per a celebrar un contracte per a la formació i l’aprenentatge

Edat: La persona contractada ha de ser major de 16 anys i menor de 25. Es podrà celebrar amb menors de 30 anys mentre la taxa d’atur no es situï per sota del 15%.

Aquesta limitació d’edat no serà aplicable en els contractes celebrats amb participants en  projectes d’ocupació i formació, persones amb discapacitat, i persones en situació d’exclusió social (previstes a la Llei 44/2007 de 13 de desembre) contractades per empreses d’inserció.

Nivell de qualificació: El treballador contractat mitjançant aquesta modalitat no pot disposar de la qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional del sistema educatiu i per a l’ocupació, requerida per a la formalització d’un contracte en pràctiques (Títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior, titulacions oficialment reconegudes com equivalents o certificat de professionalitat) per al lloc de treball objecte del contracte, ni haver estat contractat per cap empresa amb un contracte per a la formació i l’aprenentatge que hagi esgotat la seva durada màxima, per la mateixa activitat laboral o ocupació objecte de la qualificació professional associada al contracte. Es poden acollir a aquesta modalitat contractual els treballadors que cursin formació professional del sistema educatiu.

Durada: El contracte per a la formació i l’aprenentatge ha de tenir una durada mínima d’un any i màxima de tres. Aquesta limitació no serà aplicable amb els participants en projectes d’ocupació i formació.  La durada mínima de cada pròrroga serà de 6 mesos. No es podrà celebrar un contracte per a la formació i l’aprenentatge si el lloc de treball corresponent ha estat ocupat prèviament pel mateix treballador a l’empresa durant un període superior a 12 mesos.

banner3

Jornada laboral: La jornada per aquest tipus de contracte serà completa, tenint en compte que, en tractar-se d’una contractació que combina el temps de treball amb el de formació, es considerarà jornada tant el temps de treball efectiu (el primer any no podrà superar el 75% de la jornada prevista en el conveni col·lectiu o la màxima legal, ni el 85% durant el segon i tercer any), com el que el temps que el treballador dediqui a la formació teòrica. A l’hora de dissenyar la jornada dels treballadors, cal tenir en compte que aquesta modalitat de contractació estableix que no es podran realitzar hores extraordinàries, ni treballs nocturns, ni a torns.

Retribució: Proporcional al temps de treball efectiu, de conformitat amb el conveni col·lectiu, i mai inferior al salari mínim interprofessional vigent, en proporció al temps treballat.

Activitat formativa: Prèviament a la formalització del contracte per a la formació i l’aprenentatge, l’empresa haurà de comprovar que per al lloc de treball existeix una activitat formativa relacionada i que, per tant, es correspon amb un títol de formació professional o amb un certificat de professionalitat.

El contracte de treball s’ha de subscriure de manera simultània amb l’acord per a l’activitat formativa inherent al mateix. El contracte per a la formació i l’aprenentatge tindrà per objecte la qualificació professional de les persones treballadores en règim d’alternança de l’activitat laboral retribuïda a l’empresa, i serà la necessària per a l’obtenció d’un títol de formació professional de grau mitjà o superior, o un certificat de professionalitat, certificació acadèmica o acreditació parcial acumulable, amb els continguts i durada corresponents.

En el contracte per a la formació i l’aprenentatge s’hauran d’especificar clarament l’ofici o nivell d’ocupació objecte d’aprenentatge durant la contractació, així com la distribució de la jornada, especificant el temps dedicat a treball i el temps que el treballador destinarà a formació.

Finalització de contracte: En finalitzar el contracte l’empresa haurà de lliurar un certificat de la formació teòrica i pràctica adquirida. En cas d’extinció del contracte no s’aplica la indemnització de 11 dies per any de servei, prevista en les altres contractacions temporals.

Una vegada finalitzat el període de contractació per a la formació i l’aprenentatge, el treballador no podrà ser contractat de nou sóta aquesta modalitat de contractació tret que el nou contracte tingui per objecte obtenir una qualificació professional diferent.

Si, en finalitzar el contracte, el treballador continua a l’empresa, no es pot concertar un altre període de prova, i la durada del contracte per a la formació i l’aprenentatge s’ha de computar a l’efecte de l’antiguitat a l’empresa.

Bonificacions: Els contractes concertats amb treballadors desocupats i inscrits en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya tindran una reducció de la quota empresarial a la Seguretat Social del 100% en el cas d’empreses amb una plantilla inferior a 250 treballadors (el 75% en el cas de més de 250 treballadors) i d’un 100% en la quota dels treballadors a la Seguretat Social, durant tota la vigència del contracte.

Aquestes bonificacions no seran aplicables en els contractes celebrats amb alumnes participants en projectes d’ocupació i formació.

contracte-per-a-la-formacio-i-laprenentatge4En cas de conversió d’aquest contracte a un contracte indefinit hi ha una reducció de la quota empresarial a la Seguretat Social de 1.500€ l’any, o 1.800€ l’any si es tracta d’una dona, durant 3 anys. El cost de la formació a càrrec de l’empresa també pot finançar-se segons el sistema de bonificacions a la contractació (en aquest cas caldrà complir amb els requisits .

Actualitzacions dels contractes per a la formació i l’aprenentatge

L’any 2016 ens ha portat algunes actualitzacions que afecten a les condicions d’algunes modalitats de contracte com el de formació i aprenentatge. Concretament, es canvia la modalitat d’impartició de la formació teòrica, deixant de impartir-se a distancia, per impartir-se mitjançant teleformació, segons l’article 17 del RD 1529/2012 sobre els modalitats d’impartició: “Con el fin de facilitar su adecuación al régimen de alternancia con la actividad laboral en la empresa, las actividades formativas inherentes a los contratos para la formación y el aprendizaje se podrán ofertar e impartir, en el ámbito de la formación profesional para el empleo, en las modalidades presencial, teleformación o mixta (…)”.En aquest cas, a més dels requisits específics dels treballadors contractats mitjançant aquesta modalitat (recollits a l’article 6 del RD 1529/2012) s’afegeixen els següents:

  • Disposar de les competències tecnològiques mínimes per realitzar formació online
  • Accés a Internet fora de la jornada de treball

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Mètodes de pagament en el comerç internacional

Next Story

Els reptes que ens plantegen els nous hàbits dels consumidors

Latest from Panorama