Els efectes dels ponts festius al mercat de treball

Per se els ponts festius no creen distorsions en el còmput d’hores de jornada anual, en tenir els treballadors la jornada anual marcada per conveni col·lectiu, el gaudiment d’un pont suposaria doncs temps de descans pel que fa als dies no festius.

Per tant una qüestió seria el QUANT (jornada que el treballador ha de complir) i una altra el QUAN (com es distribueix aquesta jornada).

Avantatges del trasllat dels festius al dilluns per sectors

calendari

Sector industrial

Pel sector industrial el fet d’apagar i tornar a engegar la maquinària representa uns costos elevats tant econòmics com de temps, i el fet , i el fet de no haver de trencar el cicle productiu revertiria en una millor productivitat.

En aquets sentit, el sector de la indústria, majoritàriament, requereix que es produeixi un traspàs dels festius a dilluns per tal de no patir els efectes adversos  que provoquen els trencaments de cicles.

Així mateix, en un entorn cada vegada més globalitzat amb un alt percentatge de clients estrangers, es fa necessari poder adaptar els calendaris de les empreses als dels seus clients per poder donar una millor atenció a la demanda i per tant es fa necessari que mitjançant pactes interns o de sector s’acordi amb els treballadors les dates de gaudiment minimitzant l’efecte per les empreses.

Aquest acord no ha de suposar en cap cas major gravamen per les empreses en forma de plusos o complements,  ja que seria fruit de l’acord i en benefici d’ambdues parts.

Sector comerç

Pel que fa al sector del  comerç també es veuria beneficiat amb el trasllat dels festius a dilluns.

Dilluns és generalment el dia de menor activitat comercial de la setmana, fins i tot alguns establiments aprofiten per tancar i oferir descans als seus treballadors. Per tant traslladar el festiu a dilluns per una banda provocaria anar molt més alineats amb la demanda del públic i per l’altra es veuria favorablement per part de petits empresaris i treballadors que podrien gaudir de dos dies seguits de descans, atenent que el diumenge és un dia de descans per a la gran majoria dels establiments comercials, facilitant així la conciliació laboral i personal.

Els reptes que ens plantegen els nous hàbits dels consumidors

Sector Turisme

Pel que fa al sector del turisme, tot i semblar a priori que el trasllat dels festius a dilluns pot ser perjudicial per la condensació de dies, en traslladar-se s’incrementarien els caps de setmana llargs i per tant es promouria el turisme d’interior, evitant l’efecte fuita a altres ciutats estrangeres, especialment als “macroponts”.

Cal que els diferents Governs, mitjançant el consens amb els agents socials, efectuïn una reordenació dels festius intersetmanals per tal de coordinar tots els sectors de la societat: empreses, escoles, administracions…

Què fan altres països?

A tall d’exemple això és el que succeeix a altres països veïns:

  • França: Es pràctica habitual gaudir dels ponts i no es varien de data els festius quan coincideixen amb dimarts o dijous.
  • Alemanya: Tampoc es varien les dates quan coincideixen en dimarts o dijous i aquests dies són descomptats de les vacances.
  • Itàlia: Si un festiu coincideix en diumenge no es recupera i tampoc es varien de data si coincideix en dimarts o dijous. El número de festius s’ha anat reduint progressivament als darrers anys.
  • Regne Unit: Tenen pocs festius i estan tots ubicats en el dilluns més proper al festiu, excepte els quatre més assenyalats: Nadal, Boxing Day, Any Nou i Divendres Sant, ni en aquest casos es pràctica habitual gaudir de ponts.
  • Bèlgica: Si la festa coincideix en diumenge es trasllada al següent dia laborable i els ponts estan lligats a les vacances escolars.
  • Grècia: La majoria dels festius són religiosos ortodoxos i per la seva pròpia definició coincideixen amb dilluns i divendres, per tant no són habituals els ponts però si els caps de setmana llargs

1 Comment

  1. Al petit comerç ens afecten el dies festius entre setmana i els pons , fa temps que desitgem que aquests festius d’entre setmana passin al dilluns .

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

3 claus per anar a una fira professional/no professional. Val la pena ser-hi present?

Next Story

La reforma horària a les pimes

Latest from Panorama