/

Entra en vigor la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques entre en vigor, un any després de la seva publicació, amb l’excepció d’alguns aspectes, que ho faran d’aquí un any. La llei té per objecte regular les relacions externes entre l’Administració i els ciutadans, amb la vocació per implementar una administració totalment electrònica. En aquest sentit, s’entén afectat tot el Sector Públic (l’Administració General de l’Estat, les administracions de les comunitats autònomes, les entitats que integren l’Administració local, i el sector públic institucional) exceptuant les Corporacions de Dret Públic, que es regiran per la seva normativa específica. Al mateix temps que no afecta els tràmits contemplats en les lleis especials vigents.

La llei té per objecte regular les relacions externes entre l’Administració i els ciutadans, amb la vocació per implementar una administració totalment electrònica

Obligació de l’ús de mitjans electrònics

La llei obliga a relacionar-se mitjançant el registre electrònic, entre altres, a les persones jurídiques i a les entitats sense personalitat jurídica (associacions, les societats civils, les comunitats de béns, les herències jacents i les comunitats de propietaris) en el cas de notificacions, presentació de documents i sol·licituds a través de registre.

Es el cas de tots els documents i sol·licituds dirigits a l’Agència Tributària així com en l’àmbit duaner excloent-se únicament les excepcions establertes en el Codi Duaner de la Unió i en els Reglaments que el desenvolupen

L’incompliment de l’obligació de presentació per mitjans electrònics suposa una sanció de 250 euros

S’exclouen d’aquesta obligació de presentació per via electrònica les excepcions previstes a la resta de la normativa vigent que obliguen a la presentació en paper o suport físic (originals d’avals, documents notarials, judicials, etc.).

Novetats en els procediments administratius comuns

Entre les mesures més rellevants de la citada llei cal mencionar les següents:

  • Es diferencia entre identificació i firma electrònica, exigint la firma electrònica únicament per fer sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d’accions o renunciar a drets. La identificació es pot fer mitjançant sistemes de clau concertada o qualsevol que l’Administració estableixi.
  • L’administració no podrà exigir documentació ja presentada anteriorment per l’interessat o elaborada per qualsevol administració pública, amb les excepcions que contempli la llei. D’altra banda, es podran presentar còpies de documents en format paper o digital quan es compleixin els requisits per acreditar-ne l’autenticitat.
  • En el cas de procediments iniciats per l’interessat en que finalitzi el termini sense resolució expressa legítima, es considerarà estimat per silenci administratiu excepte en els casos que una norma d’àmbit internacional i d’aplicació a Espanya estableixi el contrari.
  • S’introdueix el còmput de terminis per hores per a terminis inferiors a un dia, considerant-se hàbils totes les hores dels dies hàbils. D’altra banda, són inhàbils els dissabtes, diumenges i festius.
  • Les notificacions electròniques tenen caràcter preferent (quan aquest mitjà no sigui obligatori). Al mateix temps, s’incorpora l’enviament d’avisos de notificació, sempre que sigui possible, als dispositius electrònics o correu que l’interessat hagi comunicat, així com l’accés a les seves notificacions a través del punt d’accés general electrònic de l’Administració, que funciona com un portal d’entrada.
  • Els interessats poden sol·licitar la tramitació simplificada dels procediments quan concorrin una sèrie de requisits.

Novetats en matèria de comunicació entre administració i ciutadania

Més enllà de les modificacions de caràcter més pràctic, la llei també incorpora una sèrie de mesures que pretenen informar del pla normatiu que es preveu per a l’any següent, així com impulsar la participació ciutadana en l’elaboració de lleis i reglaments mitjançant consulta pública prèvia a l’elaboració dels projectes o avantprojectes de llei o reglament.

Entrada en vigor de la llei

Malgrat el gruix de la llei entre en vigor el 2 d’octubre de 2016, les previsions relatives al registre electrònic d’apoderaments, registre electrònic, registre d’empleats públics habilitats, punt d’accés general electrònic de l’Administració i arxiu únic electrònic, produeixen efectes al cap de dos anys de l’entrada en vigor de la Llei; és a dir a octubre de 2017.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Crònica de la mort anunciada del bitllet porpra de 500 euros

Next Story

Xile, una oportunitat real per a les pimes catalanes

Latest from Competitivitat