FOB o “Free on Board”

L’Incoterm FOB (Free on board) és el terme que s’utilitza quan es parla del transport de mercaderies realitzat a través de vaixell o altres tipus de vies fluvials de navegació interior. Mai per terrestre o aeri!!

En referència al risc, passa del venedor al comprador quan la mercaderia sobrepassa la borda del vaixell.

fob-3

En aquest cas, el venedor és responsable de posar a disposició del comprador les mercaderies que s’han d’exportar,en un port de càrrega acordat prèviament pel contracte de venda. Per altra banda, el venedor també ha d’assumir els tràmits duaners d’exportació fins que la mercaderia arribi al port acordat.

El cost del comprador

 • Transport principal
 • Assegurança de transport
 • Cost de manipulació: descàrrega del port principal i tarifes portuàries.
 • Formalitats duaneres en el seu país: despatx de duanes, drets de duanes i impostos al país del comprador.
 • Transport interior
 • Altres costs i riscs al país del comprador

El cost del venedor

 • Transport intern fins al port acordat.
 • Despatx de duana d’exportació
 • Formalitats duaneres en el seu país: despatx de duanes, drets de duanes i impostos al país del venedor.

Obligacions del comprador

 • Pagar el preu acordat al contracte de compra-venta.Facilitar ajudaal venedor en adquirir qualsevol llicència necessària pel país en què es farà la importació.
 • Apropiar-se de la mercaderia tan aviat com aquesta quedi a la seva disposició, posteriorment fent-se responsable del risc de dany o pèrdua pagant les seves despeses.
 • Informar al venedor de l’entrega del producte.
 • Reconèixer i acceptar l’ordre d’entrega i pagar les despeses de la inspecció prèvia a l’embarcament així com totes les posteriors a l’entrega.
 • Altres costos i riscos al país del comprador

Obligacions del venedor

 • Proporcionar la mercaderia i les factures al comprador respectant el contracte.
 • Obtenir les llicències i certificacions necessàries per portar a terme l’exportació així com el tràmit de la mateixa.
 • Facilitar ajuda en l’obtenció dels documents necessaris, llicències i permisos per poder dur a terme la importació.Contractar el transport intern i transferir la mercaderia a bord del vaixell que haurà escollit el venedor al port de càrrega corresponent.
 • Fer-se responsable dels riscos i costos vinculats a la mercaderia fins el moment que aquesta està a bord del’ vaixell.
 • Facilitar al comprador tot tipus d’informació necessària sobre els tràmits de la mercaderia per tal que pugui prendre les mesures necessàries per retirar-la. També es facilitarà l’ordre d’entrega i el document de transport obligatori per la possessió de la mercaderia.
 • Assumir les despeses de les operacions de verificació com la comprovació de les seves característiques (qualitat, mides, pes) per tal d’entregar la mercaderia amb els requeriments d’embalatge. Pagar les despeses del despatx de duanes d’exportació..

Documentació que ha d’aportar el venedor

 • Factura comercial
 • Packinglist
 • Certificacions del producte (dependrà del tipusde producte)
 • Documents de transport
 • Documents necessaris segons el règim comercial d’exportació a presentar a les duanes

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Els cobradors disfressats persegueixen als morosos

Next Story

Debats enfront una potencial nova reforma laboral (II)

Latest from Competitivitat