Quines són les obligacions bàsiques en matèria laboral que han de complir les empreses?

En els darrers anys el marc normatiu ha establert un conjunt d’obligacions que en moltes ocasions es desconeixen per part de les empreses, en matèries diverses com treball a distància, igualtat, assetjament, riscos laborals, registres salarials o desconnexió digital, entre altres. A continuació fem un recull de les obligacions més importants a tenir en compte en matèria laboral.

Obligació d’avaluació de riscos laborals i de disposar de mesures preventives al respecte:

Si bé l’obligació d’avaluar els riscos laborals és una matèria que les persones ocupadores ja tenen present d’un temps ençà, amb el canvi del paradigma en les relacions laborals ara ha fet aflorar amb consistència l’obligació i importància d’avaluar els riscos psicosocials en el món del treball, per la qual cosa és necessari donar plena cobertura a tota mena de riscos que poden produir-se en l’entorn o en ocasió del treball. L’incompliment de comptar amb una avaluació de riscos és una infracció greu que pot ser sancionada amb multes d’entre 751 euros i 7.500 euros i, paral·lelament, generar altres responsabilitats pecuniàries.

Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe

Totes les empreses estan obligades a adoptar mesures específiques i arbitrar procediments per prevenir i donar resposta a les reclamacions d’assetjament sexual i per raó de sexe. Això vol dir que totes les empreses, independentment de la seva mida, han de tenir un protocol per prevenir i evitar situacions d’assetjament. L’incompliment d’aquesta obligació pot donar lloc a una infracció greu que comporti sancions per part de l’administració competent d’entre 750 euros i 7.500 euros.

Registre salarial anual

El Reial Decret 6/2019, d’1 de març, d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en la feina i l’ocupació, va introduir per a totes les empreses l’obligació de dur un registre dels valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions salarials disgregat per sexes i distribuït per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’igual valor per a totes les empreses, independentment de la seva mida. Les diferències salarials que impliquin discriminació suposen una infracció molt greu que pot ser sancionada amb quanties d’entre 7.501 i 225.018 euros.

Pla d’igualtat a l’empresa

D’acord amb el Reial Decret 6/2019, d’1 de març, d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en la feina i l’ocupació, totes les empreses de més de 50 persones treballadores han de disposar d’un pla d’igualtat amb una diagnosi que ha de ser negociada i ha de contenir un contingut mínim. Així mateix, es preveu el registre obligatori dels plans. No disposar del pla d’igualtat és una infracció molt greu la sanció de la qual pot oscil·lar entre 7.501 euros i 225.018 euros.

Registre de jornada

L’article 36.9 de l’Estatut dels Treballadors estableix l’obligació de garantir que les persones treballadores enregistrin la seva jornada laboral de manera fiable i que permeti verificar la realitat i disposició horària en què es realitza la prestació de serveis. No comptar amb registre de jornada és una infracció greu amb una sanció que pot oscil·lar entre 751 euros i 7.500 euros.

Celebració dels contractes de treball a distància

La Llei 10/2021 obliga a subscriure i enregistrar aquells contractes de treball a distància en els supòsits en què la prestació de treball a distància es realitzi en un 30% de la jornada en una forquilla de 3 mesos (o el temps proporcional en contractes de duració inferior). La no celebració del contracte és una infracció greu que pot ser sancionada amb multes d’entre 751 euros i 7.500 euros.

Protocol de desconnexió digital

L’article 88 de la LOPDGDD estableix l’obligació de negociar amb la representació legal de les persones treballadores un protocol de desconnexió digital que ha de contenir mesures i accions formatives per tal que les persones que conformen la plantilla donin un ús raonable a les eines tecnològiques en el descans i la vida personal i familiar.

Protecció de dades personals

En el dia a dia les persones treballadores poden estar realitzant operacions que comportin l’enregistrament i/o tractament de dades de caràcter personal, per la qual cosa per evitar sancions cal que estiguin formades al respecte.

 

Itziar Ruedas – Directora del departament jurídic i laboral de PIMEC

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

La Llei de Formació Professional: quin paper han de tenir les empreses dins del sistema formatiu?

Next Story

Els Barcelona Dragons volen ser ‘La Masia’ del futbol americà

Latest from Consells empresarials