La responsabilitat en el nou codi penal, una nova càrrega per a les pimes

El dia a dia de les pimes és cada vegada és més insegur, i provoca gran incertesa als empresaris que s’atreveixen a portar el timó de la direcció de la seva empresa. Amb la nova reforma del Codi penal les persones jurídiques, entre les quals es troben les petites i mitjanes empreses, esdevenen subjectes susceptibles de no complir amb la llei i per això són susceptibles de ser sancionades per si mateixes.

31 delictes

Com si els empresaris i emprenedors no tinguessin prou amb lidiar amb els alts i baixos del mercat, els problemes de finançament i les vicissituds diàries del desenvolupament de la seva pròpia activitat, es troben sotmesos a trenta-un delictes que expressament s’assenyalen en el Codi Penal i que poden donar lloc a responsabilitat de les pròpies pimes.

Perquè les petites i mitjanes empreses puguin ser imputades directament com cometedoras d’un delicte penal, s’han de complir els següents requisits:

  1. que els fets estiguin expressament tipificats com a responsabilitat de les persones jurídiques
  2. que, a més, la comissió de l’acte il·lícit comès reporti un benefici directe o indirecte a la societat
  3. i finalment, que la societat no hagi adoptat cap mesura per evitar la comissió de l’acte il·lícit

Pla de prevenció de Responsabilitat Penal Corporativa

El nou Codi Penal introdueix de forma expressa l’adopció d’implantació de models de prevenció de delictes a les empreses, convertint la tasca de l’empresari en un rosari de compliments -mesures per a la protecció de dades o la vigilància a la comissió de delictes il·lícits en el seu àmbit comercial-, sent en moltes circumstàncies impossibles de dur a terme, tant per falta de mitjans econòmics com per falta de mitjans materials.

És contradictori, també, que en el nou Codi Penal es reculli que si les empreses compten amb un Pla de Prevenció de Responsabilitat Penal Corporativa , pugui ser un atenuant i fins i tot pot eximir de responsabilitat penal a la persona jurídica. Curiosament, seran les empreses amb més capacitat i volum econòmic les que puguin contractar 1 Compliance , deixant com sempre a les pimes desprotegides i en desigualtat de condicions perquè puguin operar i intervenir en el mercat empresarial en igualtat de condicions.

 codi-penal Però, com una empresa que compta amb tres o quatre treballadors pot complir amb obligacions formals com la implantació de un sistema de control de compliment normatiu i prevenció del delicte o, la implementació d’unes mesures preventives i protocols d’actuació? Quina capacitat tenen les empreses de petites dimensions, i que són les que més abunden en aquest país, en el cas que es vegin involucrades en un procediment penal, de demostrar que disposen d’un programa de compliment anterior a la comissió de delicte, que el seu programa és adequat o que el programa s’estava complint i supervisant quan es va cometre el delicte?

 codi-penal

Considero pràcticament impossible que les pimes del nostre país puguin acollir-se als atenuants recollits en el Codi Penal, sent totalment abandonades pel legislador. Penso que seria bo que es recollís en el Codi Penal, la possibilitat que la Compliance en el cas de les pimes fos substituïda per un curs acreditatiu sobre Prevenció de Responsabilitat Corporativa , que hagués realitzat o bé l’administrador o algun treballador de l’empresa Així, seria de més fàcil compliment i, sobretot, menys costós donada la difícil situació econòmica que pimes i autònoms estan passant actualment al nostre país.

Maria José Tarancon, Economista-Advocada

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Una nova forma de donar suport a la internacionalització de les PIMES

Next Story

8 Patrons que afavoriran el compromís davant el canvi

Latest from Panorama