Procediments laborals per força major

Davant la situació generada pels efectes del Covid-19, moltes empreses s’estan veient obligades a reajustar les seves plantilles. En aquest sentit, l’estatut dels treballadors contempla un seguit de possibilitats que han de ser acreditades per les autoritats laborals competents en cada cas.

L’existència de força major que habiliti a l’acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes i/o reducció de jornada dels articles 47.3 i 51.7 de l’Estatut dels Treballadors ha de ser acreditada per l’autoritat laboral competent que, en funció de la ubicació dels centres de treball, podrà ser:

 • La Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, que es troba ubicada al Carrer de Sepúlveda, 148-150, en cas que hi hagi centres de treball ubicats a diferents províncies de Catalunya.
 • El Servei Territorial de Treball, Afers Socials i Famílies a Barcelona, ubicat al Carrer de Tarragona, 141-147, en cas que la totalitat de centres de treball es trobin ubicats a la província de Barcelona.
 • El Servei Territorial de Treball, Afers Socials i Famílies a Girona, ubicat a la Plaça de Pompeu Fabra, 1, en cas que la totalitat de centres de treball es trobin ubicats a la província de Girona.
 • El Servei Territorial de Treball, Afers Socials i Famílies a Lleida, ubicat a l’Avinguda del Segre, 5, en cas que la totalitat de centres de treball es trobin ubicats a la província de Lleida.
 • El Servei Territorial de Treball, Afers Socials i Famílies a Tarragona, ubicat al Carrer de Joan Baptista Plana, 29-31, en cas que la totalitat de centres de treball es trobin ubicats a la província de Tarragona.
 • El Servei Territorial de Treball, Afers Socials i Famílies a les Terres de l’Ebre, ubicat al Carrer Ramón Salas, 33, d’Amposta en cas que la totalitat de centres de treball es trobin ubicats a les comarques del Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d’Ebre.
 • La Direcció General de Treball del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, ubicada al C/ Pío de Baroja, 6, de Madrid, en el cas de que els centres de treball es trobin en dues o més comunitats autònomes, excepte en els casos que el 85% de la plantilla presti els seus serveis en una comunitat autònoma.

En el cas d’haver de sol·licitar la referida acreditació en l’àmbit territorial de Catalunya s’hauria de formalitzar i presentar, de moment presencialment, la sol·licitud que es troba en el següent enllaç. Emplenada la sol·licitud, i juntament amb aquesta, s’ha d’aportar per duplicat el següent seguit de documentació:

 • Còpia dels poders de la persona sol·licitant.
 • Còpia de l’escrit de comunicació de l’inici de l’expedient als representants legals dels treballadors que ha de ser simultània a l’inici de l’expedient.
 • Memòria explicativa de les causes.
 • Mitjans de prova per a acreditar les causes de força major al·legades.
 • 6 exemplars de relació nominal de les persones treballadores afectades en model normalitzat o format alternatiu que permeti identificar el número de persones disgregades per sexe, la categoria professional d’aquestes, el centre de treball, província i la seva afectació o no.
 • Informació sobre la composició de la representació legal de les persones treballadores (centre de treball que representa, província, càrrec de representació, tipus de representació, identificació personal, direcció i dades de contacte.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Mecanisme legals davant la manca de liquiditat

Next Story

Estat d’alarma, i ara què?

Latest from Panorama