El paper d’Europa en la igualtat entre dones i homes

El Parlament Europeu ha estat sempre un defensor del principi d’igualtat entre homes i dones , la legislació, la jurisprudència i les modificacions dels Tractats han contribuït a reforçar aquest principi, així com la seva aplicació a la Unió Europea .

El principi de la igualtat de retribució entre homes i dones per a un mateix treball queda reflectit en els Tractats des de 1957 (actualment queda contemplat en l’article 157 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE)).

[Gview file = “https://www.pimealdia.org/wp-content/uploads/2017/03/FTU_5.10.8.pdf” height = “50px” save = “1”]

En aquest sentit la Unió ha adoptat, en general d’acord amb el procediment legislatiu ordinari, els següents actes legislatius en aquest àmbit:

 • Directiva 79/7 / CEE, de 19 de desembre de 1978 , que obliga els Estats membres a aplicar progressivament el principi d’igualtat de tracte entre homes i dones en matèria de seguretat social;
 • Directiva 92/85 / CEE, de 19 d’octubre de 1992 , per a l’aplicació de mesures per promoure la millora de la seguretat i de la salut en el treball de la treballadora embarassada, que hagi donat a llum o en període de lactància;
 • Directiva 2004/113/CE, de 13 de desembre de 2004 , per la qual s’aplica el principi d’igualtat de tracte entre homes i dones a l’accés a béns i serveis i el seu subministrament;
 • el 2006, diversos antics actes legislatius van ser derogats i substituïts per la Directiva 2006/54/CE, de 5 de juliol de 2006 , relativa a l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre homes i dones en assumptes d’ocupació i ocupació (refosa) [1] . Aquesta Directiva defineix la discriminació directa, la discriminació indirecta, l’assetjament i l’assetjament sexual. Així mateix, insta els empresaris a adoptar mesures preventives per lluitar contra l’assetjament sexual, endureix les sancions en cas de discriminació i preveu la creació, en els Estats membres, d’organismes encarregats de promoure la igualtat de tracte entre dones i homes. Actualment, el Parlament treballa en la revisió d’aquesta Directiva pel que fa a les disposicions sobre la igualtat de retribució [2] i ha aprovat un informe d’aplicació sobre la base de diversos estudis encarregats pel Servei d’estudis del Parlament Europeu;
 • Directiva 2010/18 / UE del Consell, de 8 de març de 2010 , per la qual s’aplica l’Acord marc revisat sobre el permís parental, celebrat per Businesseurope, la UEAPME, el CEEP i la CES, i es deroga la Directiva 96/34 / CE;
 • Directiva 2010/41 / UE, de 7 de juliol de 2010 , en la qual s’estableixen objectius per a l’aplicació del principi d’igualtat de tracte entre homes i dones que exerceixen una activitat autònoma, incloses les activitats agrícoles, així com sobre la protecció de la maternitat, i per la qual es deroga la Directiva 86/613/CEE del Consell;
 • Directiva 2011/36/UE, de 5 d’abril de 2011 , relativa a la prevenció i lluita contra el tràfic d’éssers humans i la protecció de les víctimes. Aquesta Directiva substitueix la Decisió marc 2002/629/JAI del Consell, disposa l’aproximació de les sancions per la tracta d’éssers humans en els diferents estats membres i de les mesures de suport destinades a les víctimes, i demana als Estats membres que estudiïn «l’adopció de mesures per tipificar penalment l’ús de serveis que són objecte d’explotació […] sabent que la persona és víctima de [la tracta]» per tal de descoratjar la demanda; també crea la funció de Coordinador de la UE per a la lluita contra el tràfic d’éssers humans; la Comissió de Drets de la Dona i Igualtat de Gènere (FEMM) prepararà un informe sobre l’aplicació de la Directiva al llarg de 2015;
 • Directiva 2011/99/UE, de 13 de desembre de 2011 , per la qual es crea l’ordre europea de protecció, «destinada a protegir una persona contra actes delictius d’una altra que puguin posar en perill la seva vida, la seva integritat física o psicològica i la seva dignitat, la seva llibertat individual o la seva integritat sexual », i es faculta a una autoritat competent d’un altre.
  Estat membre per mantenir la protecció de la persona en el territori d’aquest altre Estat membre; aquesta Directiva es veu reforçada pel Reglament (UE) núm. o 606/2013, de 12 de juny de 2013, relatiu al reconeixement mutu de mesures de protecció en matèria civil, que garanteix el reconeixement d’aquestes mesures en tota la UE;
 • Directiva 2012/29/UE, de 25 d’octubre de 2012 , per la qual s’estableixen normes mínimes sobre els drets, el suport i la protecció de les víctimes de delictes, i per la qual se substitueix la Decisió marc 2001/220/JAI del Consell.

Canvis recents

Les accions més recents de la Unió Europea en l’àmbit de la igualtat entre homes i dones han estat les següents:

El marc financer plurianual (MFP 2014-2020) i el programa «Drets, Igualtat i Ciutadania»

 Per 2016, la línia pressupostària 33 02 02 (Promoció de la no discriminació i la igualtat) compta amb 33.546.000 euros en crèdits de compromís i 23.000.000 euros en pagaments, el que reflecteix un augment considerable dels pagaments en comparació amb 2015 i significa que s’està avançant en l’aplicació d’aquest programa. A més, s’han assignat 25.306.000 euros a la línia pressupostària 33 02 01 per ajudar, entre altres objectius, a protegir i lluitar contra tota forma de violència exercida sobre les dones.

Al desembre de 2006, el Parlament Europeu i el Consell van constituir l’Institut Europeu de la Igualtat de Gènere, amb seu a Vílnius (Lituània), amb l’objectiu general de contribuir a fomentar i reforçar la igualtat entre homes i dones amb mesures com la integració de la dimensió de gènere en totes les polítiques nacionals i de la UE.

L’Institut lluita així mateix contra la discriminació per raó de sexe i promou la sensibilització sobre la igualtat entre homes i dones mitjançant la prestació d’assistència tècnica a les institucions europees. Entre altres activitats, es dedica a la recopilació, l’anàlisi i la difusió de dades i d’eines metodològiques (vegeu el Centre de Recursos i Documentació del EIGE: http://eige.europa.eu/content/rdc ).

La Carta de la Dona i el Compromís estratègic per a la igualtat de gènere 2016-2019.

Aquest compromís estratègic se centra en els cinc àmbits prioritaris següents:

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Les dones en el periodisme: un triomf sobre el temps

Next Story

Qui té una bona base de dades, té un bon tresor

Latest from Panorama

Empreses en català

Article original de VIA Empresa reproduït amb l’autorització de l’autor. Els agents socials són un factor