El paper d’Europa en la igualtat entre dones i homes

El Parlament Europeu ha estat sempre un defensor del principi d’igualtat entre homes i dones , la legislació, la jurisprudència i les modificacions dels Tractats han contribuït a reforçar aquest principi, així com la seva aplicació a la Unió Europea .

El principi de la igualtat de retribució entre homes i dones per a un mateix treball queda reflectit en els Tractats des de 1957 (actualment queda contemplat en l’article 157 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE)).

[Gview file = “https://www.pimealdia.org/wp-content/uploads/2017/03/FTU_5.10.8.pdf” height = “50px” save = “1”]

En aquest sentit la Unió ha adoptat, en general d’acord amb el procediment legislatiu ordinari, els següents actes legislatius en aquest àmbit:

 • Directiva 79/7 / CEE, de 19 de desembre de 1978 , que obliga els Estats membres a aplicar progressivament el principi d’igualtat de tracte entre homes i dones en matèria de seguretat social;
 • Directiva 92/85 / CEE, de 19 d’octubre de 1992 , per a l’aplicació de mesures per promoure la millora de la seguretat i de la salut en el treball de la treballadora embarassada, que hagi donat a llum o en període de lactància;
 • Directiva 2004/113/CE, de 13 de desembre de 2004 , per la qual s’aplica el principi d’igualtat de tracte entre homes i dones a l’accés a béns i serveis i el seu subministrament;
 • el 2006, diversos antics actes legislatius van ser derogats i substituïts per la Directiva 2006/54/CE, de 5 de juliol de 2006 , relativa a l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre homes i dones en assumptes d’ocupació i ocupació (refosa) [1] . Aquesta Directiva defineix la discriminació directa, la discriminació indirecta, l’assetjament i l’assetjament sexual. Així mateix, insta els empresaris a adoptar mesures preventives per lluitar contra l’assetjament sexual, endureix les sancions en cas de discriminació i preveu la creació, en els Estats membres, d’organismes encarregats de promoure la igualtat de tracte entre dones i homes. Actualment, el Parlament treballa en la revisió d’aquesta Directiva pel que fa a les disposicions sobre la igualtat de retribució [2] i ha aprovat un informe d’aplicació sobre la base de diversos estudis encarregats pel Servei d’estudis del Parlament Europeu;
 • Directiva 2010/18 / UE del Consell, de 8 de març de 2010 , per la qual s’aplica l’Acord marc revisat sobre el permís parental, celebrat per Businesseurope, la UEAPME, el CEEP i la CES, i es deroga la Directiva 96/34 / CE;
 • Directiva 2010/41 / UE, de 7 de juliol de 2010 , en la qual s’estableixen objectius per a l’aplicació del principi d’igualtat de tracte entre homes i dones que exerceixen una activitat autònoma, incloses les activitats agrícoles, així com sobre la protecció de la maternitat, i per la qual es deroga la Directiva 86/613/CEE del Consell;
 • Directiva 2011/36/UE, de 5 d’abril de 2011 , relativa a la prevenció i lluita contra el tràfic d’éssers humans i la protecció de les víctimes. Aquesta Directiva substitueix la Decisió marc 2002/629/JAI del Consell, disposa l’aproximació de les sancions per la tracta d’éssers humans en els diferents estats membres i de les mesures de suport destinades a les víctimes, i demana als Estats membres que estudiïn «l’adopció de mesures per tipificar penalment l’ús de serveis que són objecte d’explotació […] sabent que la persona és víctima de [la tracta]» per tal de descoratjar la demanda; també crea la funció de Coordinador de la UE per a la lluita contra el tràfic d’éssers humans; la Comissió de Drets de la Dona i Igualtat de Gènere (FEMM) prepararà un informe sobre l’aplicació de la Directiva al llarg de 2015;
 • Directiva 2011/99/UE, de 13 de desembre de 2011 , per la qual es crea l’ordre europea de protecció, «destinada a protegir una persona contra actes delictius d’una altra que puguin posar en perill la seva vida, la seva integritat física o psicològica i la seva dignitat, la seva llibertat individual o la seva integritat sexual », i es faculta a una autoritat competent d’un altre.
  Estat membre per mantenir la protecció de la persona en el territori d’aquest altre Estat membre; aquesta Directiva es veu reforçada pel Reglament (UE) núm. o 606/2013, de 12 de juny de 2013, relatiu al reconeixement mutu de mesures de protecció en matèria civil, que garanteix el reconeixement d’aquestes mesures en tota la UE;
 • Directiva 2012/29/UE, de 25 d’octubre de 2012 , per la qual s’estableixen normes mínimes sobre els drets, el suport i la protecció de les víctimes de delictes, i per la qual se substitueix la Decisió marc 2001/220/JAI del Consell.

Canvis recents

Les accions més recents de la Unió Europea en l’àmbit de la igualtat entre homes i dones han estat les següents:

El marc financer plurianual (MFP 2014-2020) i el programa «Drets, Igualtat i Ciutadania»

 Per 2016, la línia pressupostària 33 02 02 (Promoció de la no discriminació i la igualtat) compta amb 33.546.000 euros en crèdits de compromís i 23.000.000 euros en pagaments, el que reflecteix un augment considerable dels pagaments en comparació amb 2015 i significa que s’està avançant en l’aplicació d’aquest programa. A més, s’han assignat 25.306.000 euros a la línia pressupostària 33 02 01 per ajudar, entre altres objectius, a protegir i lluitar contra tota forma de violència exercida sobre les dones.

Al desembre de 2006, el Parlament Europeu i el Consell van constituir l’Institut Europeu de la Igualtat de Gènere, amb seu a Vílnius (Lituània), amb l’objectiu general de contribuir a fomentar i reforçar la igualtat entre homes i dones amb mesures com la integració de la dimensió de gènere en totes les polítiques nacionals i de la UE.

L’Institut lluita així mateix contra la discriminació per raó de sexe i promou la sensibilització sobre la igualtat entre homes i dones mitjançant la prestació d’assistència tècnica a les institucions europees. Entre altres activitats, es dedica a la recopilació, l’anàlisi i la difusió de dades i d’eines metodològiques (vegeu el Centre de Recursos i Documentació del EIGE: http://eige.europa.eu/content/rdc ).

La Carta de la Dona i el Compromís estratègic per a la igualtat de gènere 2016-2019.

Aquest compromís estratègic se centra en els cinc àmbits prioritaris següents:

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Les dones en el periodisme: un triomf sobre el temps

Next Story

Qui té una bona base de dades, té un bon tresor

Latest from Panorama