L’aprovació de la Llei Crea i Creix, un pas endavant en la lluita contra la morositat

El president de PIMEC, Antoni Cañete, destaca que després de l’aprovació d’aquesta llei queda pendent en matèria de morositat instaurar un règim sancionador que multi a les empreses moroses, un aspecte especialment important en l’actual context econòmic

La Llei de Creació i Creixement d’empreses, més coneguda com a Llei Crea i Creix, ja és una realitat. La norma, que va ser aprovada el passat 15 de setembre al Congrés dels Diputats de forma definitiva, s’orienta a facilitar la creació d’empreses, reduir obstacles regulatoris, lluitar contra la morositat i impulsar el seu creixement i expansió. Tal i com afirma el president de PIMEC, Antoni Cañete, “es tracta d’una de les lleis més rellevants dels últims anys, que ha de guiar-nos i contribuir a la recuperació econòmica i empresarial del nostre país”.

La norma, que inclou diverses propostes i esmenes liderades per PIMEC i la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), ha comptat amb un ampli recolzament al Congrés dels Diputats. En aquest context, Cañete ha agraït a l’arc parlamentari la seva dedicació per finalment aprovar “una Llei Crea i Creix més eficaç i eficient, en la que hem estat treballant des de fa mesos, lluitant per tal que certes esmenes contraproduents no tiressin endavant, com la que pretenia comptar la data de facturació com a inici del còmput del termini legal de pagament, en lloc de la data d’entrega del bé o prestació de servei, com estableix la Directiva Europea”.

La nova llei contempla mesures que afecten la lluita contra la morositat, però també la facilitat de creació i creixement de les empreses i el finançament empresarial. A continuació, destaquem les més significatives.

Mesures per lluitar contra la morositat

La morositat en les operacions comercials és una de les causes que més incidència té en la liquiditat i rendibilitat de les empreses, amb una especial afectació en el cas de les pimes. Per aquest motiu, s’estén l’obligació d’expedir i remetre factura electrònica en totes les relacions comercials a empreses i autònoms, garantint així un major control dels pagaments.

A més, la llei contempla que d’ara en endavant els contractistes hauran d’acreditar en les seves certificacions d’obra que els pagaments realitzats als seus subcontractistes s’ajusten als terminis de pagament legals. D’aquesta manera, es protegeix a pimes i autònoms enfront dels llargs terminis de pagament que s’han convertit en una pràctica habitual per part de les grans companyies i, malauradament en alguns casos, els han deixat pel camí.

Un altre punt fonamental que especifica la nova norma és que no podran accedir a una subvenció pública aquelles empreses que no compleixin amb els terminis de pagament establerts en la Llei de Morositat, incloent les subvencions vinculades al Pla de Recuperació. I això no és tot. La Llei Crea i Creix preveu millores com la creació d’un Observatori Estatal de la Morositat Privada, que publicarà anualment un llistat d’empreses moroses.

Mesures per facilitar la creació d’empreses

La Llei Creia i Creix no només busca acabar amb la morositat. De fet, una de les mesures més cridaneres que contempla és la possibilitat de construir una Societat de Responsabilitat Limitada amb tan sols un euro. Fins al moment, el mínim legal establert era de 3.000 euros. Aquest canvi suposa una disminució en el cost econòmic que implica la constitució d’una empresa, així com una simplificació en els tràmits.

Amb l’aprovació de la nova norma també es facilita la constitució telemàtica d’empreses a través de la finestra única del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE). Gràcies a aquesta mesura, es redueixen els terminis per a la creació de l’empresa i els costos notarials i registrals que comporta el procediment.

Mesures per promoure el creixement de les empreses

Un altre dels objectius de la llei és afavorir l’expansió i el creixement de les empreses, especialment de les pimes. Per aconseguir-ho, no només se simplifica la legislació existent, sinó que s’eliminen regulacions innecessàries i s’estableixen procediments més àgils. D’aquesta manera, es pretén aconseguir una millora en l’eficiència del marc regulatori de les activitats econòmiques.

D’altra banda, es modifiquen la Llei de mesures de liberalització del comerç, ampliant el catàleg d’activitats econòmiques exemptes de llicència, i la Llei de Garantia d’Unitat de Mercat, reforçant així la cooperació entre les Administracions Públiques i els mecanismes de protecció d’empreses i consumidors davant les mesures que no respecten els principis de proporcionalitat i necessitat.

Mesures d’ajuda al finançament

Finalment, cal destacar que per tal de millorar els instruments de finançament del creixement empresarial, es potencien alternatives al finançament bancari com el crowdfunding, la inversió col·lectiva i el capital risc.

En l’àmbit del crowdfunding, cal destacar que gràcies a la Llei Crea i Creix la legislació espanyola s’adapta a la normativa europea, i ho fa introduint una major flexibilitat per aconseguir que aquestes plataformes prestin els seus serveis a Europa i reforçant la protecció dels inversors.

En relació a les Institucions d’Inversió Col·lectiva, s’elimina el caràcter obligatori de l’informe trimestral, s’estableixen els mitjans telemàtics com a mitjà de comunicació per defecte i es flexibilitza el règim de diversificació d’inversions de les entitats de capital risc.

D’altra banda, s’impulsa la industria del capital risc ampliant el tipus d’empreses en les quals poden invertir aquest tipus d’entitats, incloent empreses financeres amb un alt component tecnològic.

L’aprovació d’aquesta llei és, sens dubte, una notícia important per totes aquelles persones que s’estan plantejant posar en marxa una petita o mitjana empresa, ja que no només es redueixen els tràmits de constitució, sinó que també disminueix el cost econòmic que suposa crear una empresa.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

El repte d’aconseguir uns polígons industrials de qualitat

Next Story

El Pacte Nacional per la Indústria reforça les pimes en el sector industrial

Latest from Panorama