Registre de jornada i teletreball

Recentment hem detectat l’existència de diferents inspeccions de treball realitzades a empreses que havien implementat una mesura d’ERTO per pal·liar els efectes que ha provocat la declaració de l’estat d’alarma, com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Hem pogut advertir que un dels documents que es requereixen de manera habitual és el registre de jornada de les persones treballadores, el qual s’ha de seguir presentant obligatòriament amb independència del sistema de treball implementat (presencial o teletreball), tot amb l’objectiu de detectar per part d’Inspecció de Treball la realització d’hores extraordinàries (qualsevol excés de jornada que superi el percentatge de reducció sol·licitat a l’ERTO), les quals no estan permeses mentre estigui vigent un ERTO.

És per aquest motiu que considerem important recordar quines són les obligacions de les empreses en matèria de registre de jornada, les quals segueixen vigents en l’actualitat durant l’estat d’alarma, fins i tot quan les persones treballadores estiguin prestant serveis en una jornada reduïda com a conseqüència de la implementació d’un ERTO de reducció, o estiguin fent modalitats de treball diferents de la presencial:

  • El Reial Decret-llei 8/2019 preveia l’obligació per a totes les empreses, amb independència de la seva plantilla, d’implementar un registre de jornada efectiva de treball. Aquesta obligació és exigible des del passat 12 de maig de 2019.
  • En aquest registre ha de constar obligatòriament l’hora d’inici i de finalització de la jornada de cada una de les persones treballadores de l’empresa. Potestativament es podien registrar també totes aquelles interrupcions que es produeixen durant la jornada per tal que aquestes no es computin com a temps efectiu de treball (p. ex. temps d’esmorzar, dinar, etc.).
  • L’organització i documentació d’aquest registre de jornada s’havia de dur a terme mitjançant acords d’empresa amb les persones treballadores.
  • Aquest registre s’ha de conservar de manera obligatòria durant un termini de quatre anys, i han de romandre a disposició de les persones treballadores, dels seus representants i d’Inspecció de Treball si així se sol·licita.
  • Per últim, es tipificava com a infracció en l’ordre social l’incompliment de dur a terme el registre de jornada, que es pot sancionar com a falta greu amb una multa de 206 a 6.250 euros.

Recordem, per tant, la gran importància que totes les empreses compleixin amb l’obligació de registrar la jornada de totes les persones treballadores de l’empresa que no tinguin el seu contracte suspès en virtut d’ERTO, ja que no disposar de registre de jornada o disposar d’un registre de jornada que no compleixi amb les previsions i requisits legals comporta l’incompliment d’aquesta obligació i la corresponent sanció i, a més, pot tenir efectes sobre el propi ERTO.

 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Principals característiques de l’actual assegurança de crèdit

Next Story

Com evitar que et pesquin els ciberdelinqüents

Latest from Panorama