Declaració conjunta sobre l’Any Europeu de les Competències

En data 19 d’octubre els agents socials europeus, dels que PIMEC en forma part a través de l’SME United, ostentant-ne la vicepresidència, hem signat la Declaració Tripartida sobre l’Any Europeu de les competències, concertada a través del Diàleg Social europeu. 

L’acord pretén donar resposta als desajustos entre oferta i demanda, impulsant les competències professionals de les persones treballadores per contribuir a un creixement sostenible, a l’impuls de la innovació i a la millora de la competitivitat de les empreses, especialment de les micro, petites i mitjanes empreses (mipimes).   

Al llarg dels diferents punts de l’acord, es reconeix el paper clau de la formació professional perquè les persones treballadores

 progressin en les seves carreres professionals i les empreses siguin més productives i innovadores.  

Així mateix, es posa de relleu el compromís dels agents socials en la millora de les iniciatives de la UE en matèria de formació (inicial, contínua, al lloc de treball…), respectant al mateix temps l’autonomia dels agents socials, el diàleg social, i els convenis col·lectius en l’àmbit nacional, sectorial i d’empresa.  

En el marc de l’Any Europeu de les Competències, s’estan organitzant conferències, debats i actes, accions de difusió de bones pràctiques, publicacions i campanyes d’informació, comunicació i sensibilització.  

  1. Les institucions i organitzacions signants de l’acord refermen el seu compromís a continuar promovent les competències, la millora i l’actualització de les competències professionals, després l’any europeu de les competències, a través del diàleg social, constituint un element estructural i transversal de les polítiques econòmiques, de treball i socials.  Els principals punts que conté l’acord són els següents:  Les organitzacions signants, entre les que PIMEC forma part de l’SME United, valoren positivament l’any europeu de les competències i manifesten la seva disposició a contribuir en el seu èxit i seguiment en la UE i els estats membres.
  2. S’acorda reforçar la qualificació de la població activa i que aquesta s’ajusti a la demanda del mercat de treball, de manera que les empreses, en concret les mipimes, tinguin accés a les persones professionals amb les qualificacions que necessiten, garantint una formació de qualitat, inclusiva i eficaç per afavorir la competitivitat de les mipimes. A més, combinant-ho amb l’oferta de formació, situen la importància de l’accés a una orientació professional de qualitat per a les persones treballadores. 
  3. Es manifesta un compromís ferm a cooperar de manera eficaç entre les institucions i els interlocutors socials, a través del diàleg social, com a eina essencial per desenvolupar i adaptar les competències en els respectius països de la UE. El diàleg social es situa doncs com eina clau per definir i aplicar les polítiques públiques destinades a donar suport en el desenvolupament de les competències, amb la convicció que les organitzacions empresarials i sindicals són les millors situades per identificar les necessitats actuals i futures de les empreses, persones treballadores i del mateix mercat de treball. 
  4. L’objectiu d’augmentar l’accés a la formació contínua i l’aprenentatge permanent, segons els termes establerts per les lleis nacionals o acordat en els convenis col·lectius és compartit pel govern i els interlocutors socials.
    Es reconeix el paper dels interlocutors socials, respectant la seva autonomia, per garantir l’ocupació, gestionar la transició ecològica i un bon entorn laboral. En aquest sentit, es treballarà per adoptar les mesures necessàries que garanteixin l’accés a la formació de la població activa (en actiu o en situació d’atur) en l’àmbit nacional, sectorial i local, a través d’incentius financers per empreses i persones treballadores, permisos retribuïts per a la formació, comptes individuals d’aprenentatge, acreditació de competències professionals i accés a un servei d’orientació al llarg de la vida de qualitat.
  5. Es reconeix el paper de l’educació, la formació inicial i la continua per millorar l’ocupabilitat de les persones al llarg de la seva vida laboral, al mateix temps que contribueix a un teixit empresarial més competitiu i resilient. Una formació de qualitat i eficaç que garanteixi l’accés a llocs de treball de qualitat i una transició justa en el mercat de treball és crucial perquè Europa pugui afrontar amb èxit la digitalització i el desenvolupament continu de l’economia verda i sostenible. En aquest sentit, es pretén reforçar la formació permanent i el reciclatge professional per dotar a les persones treballadores de les competències pertinents i actualitzades com a fonament social i base de l’ocupació, per augmentar la productivitat econòmica i garantir així un treball de qualitat. 
  6. Es destaquen les competències bàsiques com a condició prèvia per l’èxit de la integració en el mercat laboral, i la necessitat de garantir l’accés a la formació dels col·lectius més vulnerables. 

L’oferta de formació relacionada amb els llocs de treball ha de desenvolupar-se mitjançant una millor cooperació entre els governs i els agents socials, afegint la necessitat d’incentius financers ben dissenyats, segons els termes establerts per les legislacions nacionals o acordats en els convenis col·lectius, tenint en compte el marc de les relacions laborals.  

S’insisteix en el fet que una orientació professional de qualitat i gratuïta, així com l’accés al reconeixement i acreditació de competències professionals, constitueixen serveis essencials per tota la població activa i han d’estar garantits. 

 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

El sector logístic i el seu paper clau en el repte mediambiental

Next Story

La millora de motivacions i condicions en l’emprenedoria femenina

Latest from Panorama