L’empresa pot ajustar el crèdit horari dels delegats sindicals quan disminueix la plantilla?

L’article 68 lletra e) de l’Estatut dels Treballadors (en endavant ET) preveu la garantia del crèdit horari mensual amb retribució per a totes aquelles persones que formin part de la representació sindical (Delegats Sindicals).

Ara bé, en el dia a dia de les empreses i persones professionals per compte propi, hi ha tant increments com detriments d’activitat i, envers aquests canvis, és precís adaptar l’estructura a cada context que, en ocasions, pot no coincidir plenament en el moment en què va ser escollida i designada, en atenció al volum de plantilla, la representació legal.

En aquest sentit, i de conformitat amb el que s’estableix en l’article 67.1 de l’ET i en l’article 13 del Reial decret 1844/1994, el Tribunal Suprem recorda que l’empresa únicament té l’obligació de reconèixer, a la Representació Sindical, aquells drets i garanties que s’obtenen al complir una sèrie de requisits (com és el volum d’hores sindicals atenent el volum de plantilla).

Així,  l’Alt Tribunal en la seva sentència de 14 de juliol de 2022 entén que ajustar el nombre d’hores no és contrari al dret de llibertat sindical, ja que no s’ha negat o impedit l’accés al dret sinó que, l’empresa va controlar el compliment dels requisits i ajustar, aquest compliment, a l’exercici del dret (és a dir, a ajustar el volum de crèdit horari sindical amb relació al volum de plantilla).

D’aquesta manera, doncs al reduir-se el volum de plantilla, extrem que en la referida sentència no es discuteix l’arbitrarietat o justificació d’aquesta disminució, l’empresa es troba plenament facultada, a falta de previsió en el conveni col·lectiu d’aplicació o acord amb la RLT, per a realitzar el control de compliment dels requisits per accedir a forquilles de crèdit horari sindical.

Resulta necessari tenir en compte que a efectes de còmput del volum de plantilla, cal acudir a la norma establerta en l’article 72 de l’ET perquè mitjançant eleccions parcials a promoure per la plantilla es procedeixi a modificar la representació legal en funció del volum de persones treballadores del moment en qüestió tenint en compte que cada persona treballadora computa de la següent manera:

  • Cada persona treballadora amb contracte indefinit i contractes temporals superiors a un any computen com a una persona a efectes de cens.
  • Cada persona treballadora fixa discontínua o amb contracte de duració determinada inferior a un any, a efectes de cens, computaran com a una més cada 200 dies treballats.

És important, doncs, abans de procedir en el sentit que sigui conèixer el context sociolaboral en què es troba l’empresa per a veure, juntament amb la previsió de cada conveni col·lectiu aplicable, quins escenaris i opcions hi ha en l’àmbit de la representació legal de les persones treballadores i la representació sindical.

 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Un ciberatac ha bloquejat les dades personals de l’empresa; què faig?

Next Story

Inflació i salaris en escenaris de complexitat

Latest from Consells empresarials