Escriptures notarials de reconeixement de deute per garantir el cobrament dels credits

Davant de determinats impagats, i amb l’objectiu de reforçar amb majors garanties el crèdit que s’ostenta davant del deutor, es té la possibilitat de que aquest subscrigui un document de reconeixement de deute, mitjançant el que expressament reconegui deure una determinada quantitat i s’estableixin en quins terminis i com es liquidarà la mateixa.

Escriptures notarials de reconeixement de deute

En el nostre ordenament jurídic hi ha llibertat de contractació, podent els contractants establir els pactes o clàusules que tinguin per convenients en aquest document, sempre que no siguin contraries a les lleis, la moral, ni l’ordre públic.

El reconeixement de deute, pot recollir-se tant en un document privat, confeccionat pel mateix creditor o deutor, com en un document públic, com són les escriptures notarials, essent aquest darrer el que dóna majors garanties al creditor al tenir aparellada l’acció executiva.

Aquests títols que tenen aparellada l’acció executiva, en el supòsit d’incompliment per part del deutor de l’acord aconseguit, faciliten i fan més ràpid el recobrament del deute

Aquests títols que tenen aparellada l’acció executiva, en el supòsit d’incompliment per part del deutor de l’acord aconseguit, faciliten i fan més ràpid el recobrament del deute, al no tenir que iniciar un procediment judicial declaratiu o especial per reclamar la mateixa, com és el procés monitori, el judici verbal o el judici ordinari, si no que el creditor de manera directa pot sol.licitar al jutjat  l’execució forçosa dels béns i drets del deutor.

 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Consells de Màrqueting Visual: Fotografiar els teus productes.

Next Story

La normativa espanyola en matèria d’indemnitzacions dels contractes temporals podria ser discriminatòria

Latest from Competitivitat