7 de març: data límit per registrar els Plans d’Igualtat

Empresaris i empresàries, si la vostra pime compta amb més de 150 persones treballadores, això us interessa: el pròxim 7 de març de 2020 acaba el termini per registrar un Pla d’Igualtat. Aquesta obligació queda establerta al Reial Decret 6/2019, d’1 de març, d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en la feina i l’ocupació, que va introduir importants canvis als Plans d’Igualtat.

Les empreses de més de 150 persones treballadores han tingut un any per adaptar-se a la norma, l’incompliment de la qual comportarà una infracció greu, amb la sanció corresponent. D’altra banda, les empreses de més de 100 persones treballadores tindran 2 anys per fer l’adaptació (fins al 7 de març de 2021) i les de més de 50 en tindran 3 (fins al 7 de març de 2022).

Què són els Plans d’Igualtat?

Són una de les eines principals d’intervenció per tal d’afrontar les desigualtats i discriminacions que pateixen les dones en els diferents àmbits socials, no exclusivament en l’àmbit del treball i de l’ocupació.

  • És un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de dur a terme una diagnosi de situació, que serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a l’empresa, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe.
  • Aquest conjunt de mesures fixa els objectius concrets d’igualtat que s’han d’assolir, les estratègies i les pràctiques que s’han d’adoptar per a la seva consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius previstos.

Els Plans d’Igualtat han d’incloure totes les persones de l’empresa; amb caràcter previ s’elaborarà una diagnosi negociada, si escau, amb la representació legal de les persones treballadores, i que com a mínim tindrà el següent contingut: el procés de selecció i contractació, classificació professional, formació, promoció professional, condicions de treball (auditoria salarial), exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral, infrarepresentació femenina, retribucions i prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe. Així mateix, es preveu el registre obligatori dels plans.

Per aquesta raó, us animem a elaborar o revisar, si escau, les vostres obligacions en matèria d’igualtat amb la finalitat de crear entorns de treball productius, segurs i respectuosos per a totes les persones, i de combatre qualsevol tipus de discriminació.

PIMEC, a través del Departament Jurídic, us ofereix suport i assessorament tècnic en el procés d’elaboració i implantació de mesures d’igualtat.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

La formació dels professionals com a element clau per reconèixer i potenciar el talent

Next Story

El dret a l’adaptació de jornada

Latest from Panorama