7 novetats de la Reforma de la Llei General Tributària

El passat 22 de setembre de 2015, es va publicar al BOE la “Llei 34/2015”, que introdueix modificacions en la Llei general tributària. La seva entrada en vigor es va produir, amb caràcter general, el dia 12 d’octubre del 2015.

Mesures destacades d’aquesta reforma

  • Ampliació de facultats de comprovació i investigació: Es regula el dret a comprovar (no liquidar) les obligacions tributàries en el cas d’exercicis prescrits, sempre que calgui en relació amb obligacions d’exercicis no prescrits (sobre les quals si es podrà liquidar). Es fixa un termini de 10 anys per a la comprovació de bases o quotes compensades o pendents de compensació o deduccions aplicades o pendents d’aplicar.
  • Increment dels terminis del procediment inspector: Amb caràcter general, s’amplia el termini de durada de les actuacions inspectores de 12 a 18 mesos, i de 27 mesos en empreses amb elevada facturació, i grups fiscals.
  • Publicació de llistats de deutors i de condemnats per delicte fiscal: S’autoritza la publicació de llistats d’obligats tributaris amb deutes i sancions pendents superiors a 1 milió d’euros, que no han estat pagades en el termini d’ingrés voluntari, llevat que es trobin ajornades o suspeses.
  • Mitjans probatoris: Les factures passen a ser un element de prova més i no privilegiat de les despeses o deduccions practicades, en cas en què hi hagi controvèrsia sobre la realitat i veracitat d’una operació, s’hauran d’aportar altres mitjans de prova que acreditin l’efectivitat de l’operació (pressupostos, albarans, fulls de treball..).
  • Forma de liquidar els deutes tributaris relacionades amb el delicte fiscal: S’introdueix una nova infracció tributària greu per tal d’aprofundir en la lluita contra els comportaments més sofisticats de frau fiscal o estructures artificioses, dirigides únicament a obtenir estalvis fiscals abusant del que disposen les normes tributàries.
  • Comptabilitat analitzada per òrgans de gestió: En cas de comprovació per òrgans de gestió, els contribuents podran aportar, voluntàriament i sense requeriment previ, la seva comptabilitat per constatació de determinades dades de què disposi Hisenda, sense que aquesta aportació voluntària impedeixi o limiti inspeccions posteriors.
  • Com es sancionarà? Es redueix de 1.500 euros a 250 euros la sanció prevista per a la presentació per mitjans diferents als electrònics, informàtics i telemàtics de declaracions o autoliquidacions quan hi ha obligació de fer-ho per aquests mitjans.

llei-tributariaL’establiment de mesures dirigides a combatre el frau fiscal sempre és ben acollit pels que som bons samaritans, però s’haurien de dirigir i aplicar als que no declaren o amaguen les seves rendes, i s’haurien de posar més esforços en tractar d´eliminar l’excés d’obligacions tributàries formals que, en molts casos, genera costos desproporcionats a la capacitat econòmica i financera de pimes i autònoms.

Afirmacions del president de la Comissió Economicofiscal de PIMEC, Joan Maria Gimeno

“l’augment de les potestats de l’Administració sense mesures protectores dels drets dels contribuents que obliguin a la seva aplicació selectiva i proporcionada causarà perjudicis als contribuents amb menys preparació i recursos per aplicar una legislació tributària que segueix augmentant en complexitat”.

Com has viscut la introducció d´aquesta reforma en la teva empresa? Què en penses?

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Quins efectes pot tenir la RSE dins la meva PIME?

Next Story

Què és el pla de prevenció penal?

Latest from Competitivitat