Tot allò que has de saber del marcatge CE (Segona Part)

El marcatge CE (que prové del francès “conformité européenne”) no ha de ser confós amb el logo “China Export” que alguns fabricants xinesos apliquen als seus productes.

La figura del mandatari

El representant legal o mandatari és responsable per a determinades obligacions (generalment de tipus administratiu) previstes en les Directives, com poden ser el manteniment de la documentació tècnica, la presentació de la sol·licitud d’Examen CE de tipus o la firma de la Declaració CE de conformitat. La seva obligació és assegurar-se que el producte és conforme amb els requisits essencials i haurà de facilitar la informació pertinent a efectes de control.

Tenir un mandatari o representant legal és una opció del fabricant. En alguns procediments que requereixen certificació obligatòria, aquesta figura és imprescindible si el fabricant no resideix a la Unió Europea. En el cas que ni el mandatari ni el fabricant no resideixin a la UE, com a norma general la persona que comercialitzi el producte a la UE assumirà totes les responsabilitats que normalment recaurien sobre aquests. Cal mencionar que un fabricant resident a la UE no podrà acollir-se a aquest sistema i traspassar la seva responsabilitat a tercers.

Producte no conforme

Si un Estat membre comprova que un producte amb el marcatge “CE” pot suposar un perill per a la seguretat o la salut de les persones, i si s’escau, per a la seguretat dels béns o del medi ambient, el fabricant o el seu representant establert a la Unió Europea estaran obligats a restablir la conformitat del producte pel que fa a les disposicions sobre la marca “CE” i a posar fi a aquesta infracció, seguint les instruccions de l’Estat membre. En cas que aquesta esmena no es dugui a terme, el producte seria retirat i se’n prohibiria la venda, la posada en servei o la lliure circulació.

Va en interès del fabricant recordar al manual de manteniment que, en aquest cas, només assumeix la responsabilitat si l’equip era defectuós en origen, però que aquesta queda atenuada o passa al responsable de la substitució si l’usuari no s’até a les instruccions i utilitza peces de recanvi sense garantia.

Hi ha situacions vàlides en què és possible presentar productes sense marcar “CE” (recordem que només certes categories de productes han de portar-lo obligatòriament, tal com vam explicar al post anterior):

  • En fires, exposicions i demostracions (en aquest últim cas s’han d’adoptar les mesures necessàries per garantir la protecció de les persones), sempre que un cartell visible indiqui amb claredat la no conformitat i la impossibilitat d’adquirir aquests productes fins que el fabricant o el seu representant els hagi adaptat per complir els requisits essencials. En ocasió de les demostracions, s’han d’adoptar les mesures de seguretat adequades per garantir la protecció de les persones.
  • Productes fabricats per a l’exportació a països que no pertanyen a la Unió Europea.
  • Determinats productes coberts per les Directives però eximits del marcatge “CE”, com són els components de seguretat a la Directiva de Màquines
  • Reparació o modificació no substancial d’equips fabricats anteriorment a la Unió Europea.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Tot allò que has de saber del marcatge CE

Next Story

Analitza la teva empresa per aconseguir millores amb l’elaboració d’un DAFO

Latest from Competitivitat