Tot allò que has de saber del marcatge CE

Per tal de poder ser comercialitzats a l’Espai Econòmic Europeu (format per la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein i Noruega), molts productes han de portar obligatòriament el marcatge CE, amb l’objectiu d’informar usuaris i autoritats que el producte comercialitzat compleix amb la legislació europea en matèria de requisits essencials, és a dir, amb els nivells de seguretat, protecció del medi ambient i sanitat exigits per la Unió Europea. Aquest marcatge és vàlid tant per a productes fabricats dins com fora de l’EEE, però només és vàlid per a aquells productes per als quals s’hagin introduït especificacions de la UE.

Com obtenir el marcatge CE?

Els fabricants han de seguir els següents passos per obtenir-lo:

 1. Identificar els requisits aplicables al producte a escala de la UE, que s’estableixen en directives que abasten diversos productes o sectors, com les joguines, els equipaments elèctrics, la maquinària, els productes sanitaris, els ascensors… Aquestes directives també estableixen els requisits essencials que han de complir els productes. Podeu consultar el web en anglès per conèixer de més a prop les directives corresponents a cada grup de productes.
 2. Comprovar si el producte compleix els requisits específics: fer-ho és competència del fabricant. Si existeixen normes europees harmonitzades corresponents al seu producte i l’empresa les segueix, es pressuposarà que el producte compleix amb les directives.
 3. Comprovar si un organisme d’avaluació ha de testar el vostre producte, per tal que compleixi amb els requisits tècnics específics. Aquest pas no és obligatori per a tots els productes (consulteu el web en anglès per saber amb quin organisme notificat us heu de posar en contacte). Per exemple, a Espanya AENOR és organisme notificat per les directives d’aparells de gas, ascensors, calderes, equips marins, equips a pressió, equips de protecció individual, instal·lacions de transport de persones per cable, màquines i productes de construcció.
 4. Posar a prova el producte: si no és necessari que un organisme independent verifiqui el producte, és competència vostra comprovar que aquest compleix els requisits tècnics pertinents. Aquest pas inclou l’estimació i la documentació dels possibles riscos derivats de l’ús del producte.
 5. Redactar la Declaració CE de conformitat, que ha d’incloure tots els documents que demostrin que el producte compleix els requisits tècnics.
 6. Estampar el marcatge CE al producte i/o a l’embalatge i redactar la declaració de conformitat. Si un organisme notificat ha hagut d’intervenir-hi (pas 3), al producte també hi hauria de constar el número d’identificació d’aquest organisme. En la mateixa línia, també s’ha de redactar i firmar una declaració de conformitat on consti que el producte compleix tots els requisits legals.

Com ha de ser el logo?

El logo CE ha de respectar les següents normes:

 • S’han de conservar les proporcions, sent la dimensió vertical mínima de 5 mm.
 • S’ha de col·locar sobre el producte o la seva placa descriptiva. Quan no sigui possible, s’ha de fixar a l’embalatge, si n’hi hagués, i en els documents que l’acompanyen si la Directiva ho exigeix.
 • Es col·locarà de forma visible, llegible i indeleble.
 • Ha d’anar seguit del número d’identificació de l’organisme notificat involucrat, si s’escau.
 • És l’únic marcatge que indica que el producte compleix les directives d’aplicació.
 • Ha de col·locar-se al final de la fase de control de producció.
 • El fixarà el fabricant o el seu representant autoritzat dins de la Unió Europea. Excepcionalment, quan la Directiva ho permeti, podrà fixar-lo la persona responsable de la posada al mercat del producte a la Unió Europea.
 • Està prohibit col·locar signes que es puguin confondre amb el marcatge “CE”, tant en el significat com en la forma. Un producte podrà portar altres marques o segells, sempre que no es confonguin amb la marca “CE” i que no en redueixin la llegibilitat i visibilitat.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Què és el Customer Journey i per què el necessites?

Next Story

Tot allò que has de saber del marcatge CE (Segona Part)

Latest from Competitivitat