Avantatges i desavantatges de l’autònom dependent (TRADE)

Tot treballador autònom dependent serà aquell que percebi el 75% o més dels seus ingressos per rendiments de treball i d’activitats econòmiques

Autònom dependentAixò és degut principalment a que moltes empreses contracten treballadors en règim d’autònoms en comptes de fer-ho mitjançant un contracte laboral i amb una nòmina per estalviar-se cotitzacions socials. D’aquesta manera la figura del treballador autònom dependent intenta aproximar la figura a la d’un treballador per compte aliè.

Les diferències entre l’autònom i el treballador per compte d’altre econòmicament dependent (TRADE) poden portar a la confusió a alguns professionals i sobretot a tenir dubtes pel que fa als avantatges i desavantatges d’aquest tipus d’autònom.

Avantatges de ser autònom econòmicament dependent

Ens els avantatges que té aquesta figura de treballador autònom dependent enfront d’altres destaquen sobretot:

  • Signatura d’un contracte en el qual es fixen totes les condicions de treball, i dret a cobrar la prestació per desocupació si hi ha incompliment greu per part del client.
  • Dret a 18 dies hàbils de vacances, reconeguts per llei.
  • Permís de maternitat sense necessitat del període mínim de cotització de 180 dies.
  • L’autònom econòmicament dependent, tot i treballar per a un client principalment, desenvolupa la seva activitat amb criteris organitzatius propis.
  • No queden establertes unes hores màximes de feina ni el descans entre jornades encara que per regla general, en el contracte es solen estipular els descansos setmanals i en dies festius.

Desavantatges de l’autònom econòmicament dependent

Els punts que comentem a continuació poden ser entesos com desavantatges, però la veritat és que són les obligacions establertes per la llei perquè un treballador per compte propi pugui ser considerat autònom econòmicament dependent.

  • El treballador autònom econòmicament dependent no pot tenir cap treballador al seu càrrec ni tampoc, subcontractar part de les activitats que realitza.
  • No pot tenir una infraestructura pròpia per realitzar-la. És a dir, oficines, o materials …
  • Tant les quotes a la seguretat social (per contingències comunes i professionals) com els impostos que paga l’autònom són a càrrec d’aquest, i no de l’empresa o client principal per a qui desenvolupa els seus serveis.
  • Les vacances no són remunerades, ja que van a càrrec de l’autònom.
  • No poden ser autònoms econòmicament dependents als quals realitzin la seva professió conjuntament amb altres en règim societari, o sota una altra forma jurídica admesa en dret.

Has utilitzat aquest tipus de contracte TRADE? Quines avantatges o desavantatges li trobes?

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Inclou en el compte d’explotació els costos relacionats amb el medi ambient

Next Story

Màrqueting per a PIMES: Resultats per a una baixa inversió

Latest from Panorama