Coneixes les bonificacions actualment vigents per a autònoms?

A continuació farem un breu recull de les bonificacions més destacables que hi ha actualment per als autònoms, ja siguin societaris o no.

1. Tarifa Plana per a autònoms:

Beneficiaris:

Treballadors que siguin alta inicial o que no haguessin estat d’alta, en el RETA, en els 2 anys immediatament anteriors, a comptar des de la data d’efectes de l’alta (3 anys si haguessin gaudit del benefici en un període anterior).

Quantia:

 • Es fixa la tarifa plana en 50 euros els 12 primers mesos
 • Durant aquests 12 primers mesos es pot escollir una base de cotització superior, i aleshores hi haurà una reducció del 80% de la quota
 • Els següents mesos la reducció queda fixada en:
  • El 50% del mes 12 a 18 (137,92 euros)
  • El 30% del mes 18 a 24 (192,79 euros)

Els treballadors menors de 30 anys i les treballadores menors de 35 anys que no hagin estat autònoms en els 2 anys anteriors tenen una bonificació addicional del 30% en la quota per contingències comunes durant els 12 mesos següents a la tarifa plana. La bonificació durarà un total de 36 mesos.

La tarifa plana també serà aplicable per a socis de societats laborals i socis treballadors de cooperatives de treball associat, inclosos en el RETA. Però no s’aplica als membres d’entitats mercantils. L’autònom acollit a la tarifa plana podrà contractar un treballador per compte aliè.

2. Autònoms amb discapacitat:

Beneficiaris:

Treballadors amb un grau de discapacitat major o igual al 33%, víctimes de violència de gènere i víctimes de terrorisme que siguin alta inicial o que no haguessin estat d’alta, en el RETA, en els 2 anys immediatament  anteriors, a comptar des de la data d’efectes de l’alta (3 anys si haguessin gaudit del benefici en un període anterior).

Quantia:

 • Es fixa la tarifa plana en 50 euros els 12 primers mesos
 • Durant aquests 12 primers mesos es pot escollir una base de cotització superior, i aleshores hi haurà una reducció del 80% de la quota
 • Els següents 48 mesos la bonificació serà del 50%

Els beneficiaris d’aquesta mesura podran contractar treballadors per compte aliè.

La tarifa plana també serà aplicable per a socis de societats laborals i socis treballadors de cooperatives de treball associat, inclosos en el RETA. Però no s’aplica als membres d’entitats mercantils.

3. Noves altes de familiars col·laboradors de treballadors autònoms (incloses les parelles de fet):

Beneficiaris: que siguin alta inicial o no haguessin estat en situació d’alta durant els darrers 5 anys immediatament anteriors a la data d’alta. També inclou les parelles de fet que compleixin aquests requisits.

Quantia:

 • Reducció del 50% durant els primers 18 mesos
 • Reducció del 25% durant els 12 mesos següents

4. Treballadores i treballadors autònoms que es trobin de baixa per maternitat o paternitat, adopció, guarda amb fins d’adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural.

Gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota, i la durada serà el període de descans, amb un mínim d’un mes.

5. Bonificacions i reduccions per conciliació de la vida personal i familiar vinculada a la contractació.

Quantia: 100% de la quota per contingències comunes (50% si la contractació és a temps parcial)

Beneficiaris: les persones treballadores que estiguin d’alta al règim d’autònoms i contractin un/a treballador/a a temps complet o parcial en els següents supòsits:

 • Cura de menors de 12 anys
 • Tenir a càrrec un familiar, per consanguinitat o afinitat fins el segon grau, en situació de dependència
 • Tenir a càrrec un familiar, per consanguinitat o afinitat fins el segon grau inclòs, amb paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual en un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33% o una discapacitat física o sensorial en un grau igual o superior al 65%, quan aquesta discapacitat estigui degudament reconeguda, sempre que aquest familiar no realitzi una activitat retribuïda.

Durada: fins a 12 mesos, amb una durada mínima del contracte de 3 mesos.

6. Treballadores autònomes que es reincorporin al treball en els següents supòsits:

Beneficiàries: treballadores que haguessin finalitzat la seva activitat per maternitat, adopció, guarda amb fins d’adopció, acolliment i tutela, i que tornin a realitzar una activitat per compte propi en els 2 anys següents a la data de finalització.

Quota: 50 euros mensuals durant els 12 mesos següents a la reincorporació.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

El protocol, un aliat per a l’organitzador d’actes

Next Story

Sentència del Tribunal Suprem (655/2018) sobre la indemnització després d’una successió fraudulenta de contractes

Latest from Panorama