Coneixes les noves subvencions de foment de la contractació?

Amb l’objectiu de millorar i afavorir la contractació de persones majors de 45 anys en situació d’atur i posar en valor les fortaleses de les persones treballadores de més edat, i, després dels resultats de la darrera convocatòria, el 10 d’agost el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) publicava la nova convocatòria per a la concessió de subvencions a la contractació de persones majors de 45 anys.

Aquesta convocatòria, de la qual ja s’han beneficiat un bon nombre d’empreses en les dues darreres convocatòries, incorpora com a novetat principal un nou sistema de subvenció i justificació per mòduls econòmics, igual que la major part de programes que preveu publicar el SOC durant l’any 2018. Aquest nou sistema implica una simplificació administrativa important, donat que l’acció a subvencionar (la contractació de la persona) quedarà acreditada mitjançant la comprovació de la realització efectiva de la contractació. En aquest sentit l’empresa contractant justificarà la contractació mitjançant una memòria explicativa del compliment de l’objecte del contracte de treball, amb indicació de les tasques executades i el lloc de treball, segons model normalitzat, així com una memòria econòmica, amb el control horari diari degudament emplenat per la persona treballadora, sense necessitat de presentar documentació oficial probatòria com s’havia fet fins ara.

La quantia de la subvenció és de 858,55€ mensuals (subvenció corresponent a jornada completa) durant un període de 6 a 12 mesos (fins a 18 mesos en el cas de persones amb una discapacitat del 33% o superior), per a contractes formalitzats entre el 10 d’agost i el 15 de novembre de 2018. Cal tenir present que la quantia de la subvenció es calcula en funció de la durada del contracte inicialment formalitzat.

Pot ser beneficiària d’aquesta subvenció qualsevol empresa, persona física o jurídica i comunitats de béns amb capacitat per subscriure com a empresàries un contracte de treball, i constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya, a excepció de les administracions públiques i les seves entitats dependents o vinculades, i de les empreses de treball temporal.

Per beneficiar-se d’aquesta subvenció és necessari complir els següents requisits:

  • Formalitzar abans del 15 de novembre de 2018 un contracte indefinit o de durada determinada, d’un mínim de 6 mesos, de jornada completa o a temps parcial superior al 50%. Cal tenir en compte que no podran ser objecte d’aquesta subvenció els contractes en pràctiques o fixos discontinus.
  • Les persones contractades han de tenir com a mínim 45 anys, portar un mínim de 6 mesos en situació d’atur i estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO). Cal disposar, prèviament a la contractació, d’un informe de l’Oficina de Treball, conforme la persona reuneix els requisits per acollir-se a l’ajut.
  • Que amb la nova contractació de treball per a la qual se sol·licita la subvenció augmenti el nombre de persones ocupades a l’empresa (en comparació amb la mitjana dels 12 mesos anteriors), excepte si el lloc ha quedat vacant com a conseqüència d’una baixa voluntària, discapacitat, jubilació, reducció voluntària del temps de treball o per acomiadament disciplinari procedent.
  • L’empresa ha de trobar-se en situació de compliment de totes les obligacions legals i tributàries, Hisenda i Seguretat Social, així com de qualsevol obligació legal o reglamentària.
  • L’empresa no pot haver obtingut altres ajuts o subvencions per a la mateixa contractació.
  • El nombre de contractes subvencionables per a una mateixa empresa mai podrà ser superior a 5, ni superar el 50% de la plantilla (en cas de tenir un treballador en plantilla, el màxim serà 1 contracte subvencionat).

Aquesta subvenció està regulada a l’Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, i a la Resolució TSF/1939/2018, d’1 d’agost. Tanmateix, l’Ordre està pendent de modificació. Concretament en la base 7 de l’Ordre s’inclou una excepció pel que fa a la selecció de les persones treballadores que afecta les agències de col·locació:

7.1 La persona o l’entitat beneficiària pot seleccionar la persona treballadora destinatària de l’ajut mitjançant una oferta d’ocupació presentada en una oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya o pot utilitzar qualsevol altre mitjà que consideri adient, a excepció de les agències de col·locació definides a l’article 2 del Reial decret 1796/2010, de 30 de desembre, i aquelles entitats que hagin obtingut autorització per actuar com a tals d’acord amb l’article 3 del mateix Reial decret.

Aquesta excepció fa referència exclusivament a les persones que participen en el programa d’Agències de Col·locació en col·laboració amb el SOC, no a les Agències de Col·locació, amb la qual cosa aquestes sí que podran gestionar les ofertes de treball de les empreses que vulguin acollir-se a aquesta subvenció. En aquest sentit, si es contracta una persona que compleix els requisits d’edat i temps a l’atur per poder ser objecte de contractació amb subvenció, però està participant en el programa d’Agències de Col·locació en col·laboració amb el SOC, l’esmentada contractació no serà subvencionada.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Com contractar persones refugiades

Next Story

La importància de l’storytelling quan preparem una proposta competitiva

Latest from Competitivitat