Coneixes què és l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa?

Totes les empreses estan obligades a adoptar mesures específiques i a arbitrar procediments per prevenir i donar resposta a les reclamacions d’assetjament sexual i per raó de sexe (article 33 llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, i article 48 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes). Això vol dir que totes les empreses, independentment de la seva mida, han de tenir un protocol/procediment per prevenir i evitar situacions d’assetjament. L’incompliment d’aquesta obligació pot donar lloc a la imposició de sancions per part de l’administració competent.

Constitueix assetjament sexual qualsevol comportament verbal, no verbal o físic (encara que no s’hagi produït de manera reiterada o sistemàtica), no desitjat, d’índole sexual, que tingui com a objecte atemptar contra la dignitat de la persona o de crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest o que produeixi aquest efecte.

Es pot produir entre companys o companyes (assetjament horitzontal) o entre comandaments i subordinat/ada (assetjament vertical).

A tall d’exemple, i sense ànim excloent ni limitador, es considera que els comportaments següents, per si sols o conjuntament amb d’altres, poden evidenciar l’existència d’una conducta d’assetjament sexual:

 

 • Difondre rumors, preguntar o explicar detalls sobre la vida sexual i les preferències sexuals d’una persona.
 • Fer comentaris o bromes sexuals obscenes.
 • Fer comentaris grollers sobre el cos o l’aparença física.
 • Oferir o pressionar per concretar cites compromeses o per participar en activitats lúdiques no desitjades.
 • Fer demandes de favors sexuals.
 • Fer mirades lascives al cos.
 • Fer gestos obscens.
 • Fer ús de gràfics, vinyetes, dibuixos, fotografies o imatges d’Internet de contingut sexualment explícit.
 • Enviar cartes, notes o missatges de correu electrònic de contingut sexual de caràcter ofensiu.
 • Fer un apropament físic excessiu.
 • Arraconar, buscar deliberadament o quedar-se a soles innecessàriament amb una persona.
 • Imposar el contacte físic deliberat i no sol·licitat (pessigar, tocar, fer massatges no desitjats).
 • Forçar la persona assetjada a escollir entre sotmetre’s als requeriments sexuals o perdre certs beneficis o condicions de treball (xantatge sexual).
 • Crear un ambient intimidatori, hostil o ofensiu a través de comentaris de naturalesa sexual, bromes, etc., amb insistència i repetició (assetjament ambiental).

Constitueix assetjament per raó de sexe un comportament (continu i sistemàtic) no desitjat relacionat amb el sexe d’una persona en ocasió de l’accés al treball remunerat, la promoció en el lloc de treball, l’ocupació o la formació, que tingui com a propòsit l’efecte d’atemptar contra la dignitat de la persona i de crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.

Es pot produir entre companys o companyes (assetjament horitzontal) o entre comandaments i subordinat/ada (assetjament vertical).

A tall d´exemple, i sense ànim excloent ni limitador, es consideren comportaments susceptibles de ser assetjament per raó de sexe, entre d’altres:

 • Tenir actituds condescendents o paternalistes
 • Dir insults basats en el sexe i/o orientació sexual de la persona treballadora
 • Tenir conductes discriminatòries per raó de sexe
 • Fer servir formes ofensives d’adreçar-se a la persona
 • Ridiculitzar, menystenir les capacitats, habilitats i el potencial intel·lectual d’una persona per raó del seu sexe
 • Utilitzar humor sexista
 • Ignorar aportacions, comentaris o accions per raó de sexe
 • Fer xantatge sexual per raó de sexe
 • Fer assetjament ambiental per raó de sexe

Per aquesta raó us animem a elaborar o revisar, si escau, la vostra obligació de tenir un protocol per prevenir i abordar les situacions d’assetjament sexual o per raó de sexe a les vostres empreses amb la finalitat de crear entorns de treball productius, segurs i respectuosos per a totes les persones i de combatre qualsevol tipus de discriminació.

PIMEC, a través del Departament Jurídic, us ofereix suport i assessorament tècnic en el procés d’elaboració i implantació de mesures d’igualtat.

 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Àlex Puig: “La tecnologia Blockchain és una obra d’art”

Next Story

Tendències de Màrqueting 2019

Latest from Competitivitat