El dret de separació dels socis per manca de repartiment de dividends

L’exercici del dret de separació dels socis d’una societat de capital per la manca de repartiment de dividends és una realitat des del dia 1 de gener de 2017.

Aquest dret, des de que es va introduir en l’article 438 bis de la Llei de Societats de Capital el 2 d’octubre del 2011, mitjançant la reforma parcial de l’ esmentada norma per la Llei 25/2001, d’ 1 d’agost, s’ha vist reiteradament suspesa la seva aplicació fins el 31 de desembre de l’any 2016.

En aquest sentit cal recordar que aquest dret es pot exercitar quan a partir del cinquè exercici a comptar des de la inscripció en el Registre Mercantil de la societat, el soci que hagués votat a favor de la distribució dels beneficis socials tindrà dret de separació en el supòsit que la junta general no acordés la distribució com a dividend de, al menys, un terç dels beneficis propis de l’explotació de l’objecte social obtinguts durant l’exercici anterior, que siguin legalment repartibles.

El termini per exercir aquest dret serà d’un mes a comptar des de la data en que s’hagués celebrat la junta general ordinària de socis.

Habilitació als socis a exercir el dret a separar-se de la societat

De manera que aquest article introdueix un nou supòsit legal que habilita als socis a exercir el dret de separar-se de la societat, als ja existents fins ara, i que eren: la substitució o modificació substancial de l’objecte social; la pròrroga de la societat; la reactivació de la societat; la creació, modificació o extinció anticipada de l’obligació de realitzar prestacions accessòries; i la modificació del règim de transmissió de les participacions socials a les societats de responsabilitat limitada; o altres com la transformació de la societat o el trasllat del domicili a l’ estranger.

Al ser un dret reiteradament suspès, serà durant aquest any 2017, en les corresponents juntes generales ordinàries que es tindrien que celebrar necessàriament dins dels 6 primers mesos de l’exercici per a, al seu cas, aprovar la gestió social, els comptes anuals de l’exercici anterior i resoldre sobre l’aplicació dels resultats, on es veurà realment l’abast i conseqüències que pot tenir l’habilitació del mateix, si no es produeix en els següents mesos una nova suspensió.

En un primer moment, sembla que la norma pot afavorir als socis minoritaris, però no és menys destacable els efectes que sobre la societat pot esdevenir l’exercici d’aquest dret al tenir que valorar el preu de les participacions/accions que adquireixi o el reembolsament de les que amortitzi, tenint que ingressar al soci, que exerceix el dret i dins del curt termini de dos mesos, la quantitat corresponent a aquesta valoració.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Com construeixo una base de dades?

Next Story

EBiz, configurant una empresa a l’Índia per facilitar-la

Latest from Competitivitat