La Llei de Formació Professional: quin paper han de tenir les empreses dins del sistema formatiu?

La Formació Professional i l’FP Dual són claus per avançar cap a un mercat de treball en constant transformació. En aquest context, la Llei Orgànica de Formació Professional esdevé essencial i suposa una oportunitat per abordar algunes de les principals xacres no resoltes que han definit el nostre mercat de treball en les últimes dècades. Tot i això, hi ha alguns aspectes preocupants que en podrien condicionar els resultats i l’efectivitat. 

El principal problema radica en el fet que no existeix una correspondència efectiva entre l’oferta d’FP i les necessitats competencials del mercat de treball. Ho apunta l’European Skills Index, que també posa de manifest que Espanya es troba a la cua dels països comunitaris pel que fa a les competències desenvolupades per les persones a través de la formació. Tot plegat té un impacte en elements estructurals com la taxa d’atur i el desajust entre l’oferta i la demanda, amb efectes directes sobre el dia a dia de les empreses. Aquestes es veuen limitades a l’hora de trobar talent que els permeti afrontar nous reptes o, senzillament, substituir les baixes per jubilació. 

Un altre aspecte que cal analitzar en relació amb la Llei d’FP és el paper que han de tenir les empreses dins del sistema. El nostre teixit productiu presenta unes característiques pròpies a nivell d’organització sectorial i territorial i, molt especialment, a nivell de dimensió. En aquest sentit, cal tenir present que la Llei ha incorporat nous elements per dotar de major flexibilitat el sistema per adaptar-lo a les necessitats dels diferents col·lectius de persones. No es pot dir el mateix quant a l’adaptació segons la dimensió de l’empresa o la participació del teixit associatiu en processos com l’acreditació de competències. Aquest aspecte també s’hauria de preveure a l’hora de definir el paper de l’àmbit empresarial en els serveis del Sistema de Formació i Qualificació Professionals. 

En definitiva, la Llei de Formació Professional ha de reflectir que les empreses s’han de situar en l’origen i el destí de qualsevol procés de formació per tal de posar l’FP al servei de les persones i les empreses. 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Necessitats de viabilitat empresarial davant l’actual escenari d’incerteses

Next Story

Quines són les obligacions bàsiques en matèria laboral que han de complir les empreses?

Latest from Opinió