Noves eines per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa

Avui, 25 de novembre, és el Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones. Des de PIMEC, donem suport al manifest de la Generalitat en relació amb aquesta xacra i seguim treballant i impulsant mesures per reduir les desigualtats entre homes i dones i per eliminar l’assetjament sexual i per raó de sexe a les empreses de Catalunya.

El Consell de Relacions Laborals mitjançant la seva Comissió d’Igualtat i Temps de Treball i el seu Grup Tècnic d’Assetjament, ha elaborat diverses eines per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe, documents que s’han fet comptant amb l’experiència i el consens de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya i l’Administració de la Generalitat que la integren.

La Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, estableix en el seu preàmbul que les violències exercides contra les dones han estat anomenades amb diferents termes com violència sexista, violència patriarcal, violència viril o violència de gènere, entre altres. En tots els casos la terminologia indica que es tracta d’un fenomen amb característiques diferents d’altres formes de violència. És una violència que pateixen les dones pel sol fet de ser-ho, en el marc d’unes relacions de poder desiguals entre dones i homes.

Totes les empreses estan obligades a adoptar mesures específiques i arbitrar procediments per prevenir i donar resposta a les reclamacions d’assetjament sexual i per raó de sexe. (article 33 llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, i article 48 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes). Això vol dir que totes les empreses independentment de la seva mida han de tenir un protocol/procediment per prevenir i evitar situacions d’assetjament, l’incompliment d’aquesta obligació pot donar lloc a la imposició de sancions per part de l’administració competent.

L’assetjament sexual el constitueix qualsevol comportament verbal, no verbal o físic (encara que no s’hagi produït de manera reiterada o sistemàtica), no desitjat, d’índole sexual, que tingui com a objecte atemptar contra la dignitat de la persona o de crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest o que produeixi aquest efecte.

A tall d’exemple, i sense ànim excloent ni limitador, es considera que els comportaments següents, per si sols o conjuntament amb d’altres, poden evidenciar l’existència d’una conducta d’assetjament sexual:

 • Difondre rumors, preguntar o explicar detalls sobre la vida sexual i les preferències sexuals d’una persona.
 • Fer comentaris o bromes sexuals obscenes.
 • Fer comentaris grollers sobre el cos o l’aparença física.
 • Oferir o pressionar per concretar cites compromeses o per participar en activitats lúdiques no desitjades.
 • Fer demandes de favors sexuals.
 • Fer mirades lascives al cos.
 • Fer gestos obscens.
 • Fer ús de gràfics, vinyetes, dibuixos, fotografies o imatges d’Internet de contingut sexualment explícit.
 • Enviar cartes, notes o missatges de correu electrònic de contingut sexual de caràcter ofensiu.
 • Fer un apropament físic excessiu.
 • Arraconar; buscar deliberadament quedar-se a soles innecessàriament amb una persona.
 • Imposar el contacte físic deliberat i no sol·licitat (pessigar, tocar, massatges no desitjats).
 • Forçar la persona assetjada a escollir entre sotmetre’s als requeriments sexuals o perdre certs beneficis o condicions de treball (xantatge sexual).
 • Crear un ambient intimidatori, hostil o ofensiu a través de comentaris de naturalesa sexual, bromes, etc., amb insistència i repetició (assetjament ambiental).

L’assetjament per raó de sexe el constitueix un comportament (continu i sistemàtic) no desitjat relacionat amb el sexe d’una persona en ocasió de l’accés al treball remunerat, la promoció en el lloc de treball, l’ocupació o la formació, que tingui com a propòsit l’efecte d’atemptar contra la dignitat de la persona i de crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.

A tall d’exemple, i sense ànim excloent ni limitador, es consideren comportaments susceptibles de ser assetjament per raó de sexe, entre d’altres:

 • Tenir actituds condescendents o paternalistes.
 • Dir insults basats en el sexe i/o orientació sexual de la persona treballadora.
 • Tenir conductes discriminatòries per raó de sexe.
 • Fer servir formes ofensives d´adreçar-se a la persona.
 • Ridiculitzar, menystenir les capacitats, habilitats i el potencial intel·lectual d’una persona per raó del seu sexe.
 • Utilitzar humor sexista.
 • Ignorar aportacions, comentaris o accions, per raó de sexe.
 • Fer xantatge sexual per raó de sexe.
 • Fer assetjament ambiental per raó de sexe.

Per aquesta raó us animem a elaborar o revisar, si s’escau, la vostra obligació de tenir un protocol per prevenir i abordar les situacions d’assetjament sexual o per raó de sexe a les vostres empreses amb la finalitat de crear entorns de treball productius, segurs i respectuosos per a totes les persones i combatre qualsevol tipus de discriminació.

Us destaquem les eines per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa en aquest enllaç.

 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Invertir en màrqueting i estratègia

Next Story

Ceres Roura: la internacionalització de la pime catalana

Latest from Competitivitat