Noves taxes judicials per a les empreses

El Tribunal Constitucional (TC), per unanimitat, ha declarat la inconstitucionalitat i nul·litat parcial de les taxes judicials estatals (model 696) tant per a l’accés a la jurisdicció com per a la interposició de recursos per part de les persones jurídiques, entre les quals es troben les empreses, per considerar que vulneren el dret a la tutela judicial efectiva.

Quines taxes judicials s’han anul.lat?

Concretament s’han anul·lat les taxes que s’havien de liquidar per interposar el recurs contenciós-administratiu abreujat (200 euros), el recurs contenciós-administratiu ordinari (350 euros); així com el recurs d’apel·lació (800 euros), el recurs de cassació i extraordinari per infracció processal (1.200 euros), en l’ordre civil; i el recurs d’apel·lació (800 euros) i el de cassació (1.200 euros), en l’ordre contenciós-administratiu (1.200) i la del recurs de suplicació (500 euros) i el de cassació (750 euros) en qualsevol de les seves modalitats, tots dos en l’ordre social.

Així mateix, també s’ha declarat inconstitucional la quota variable de la taxa, que era la quantia que resultava d’aplicar al valor econòmic del litigi el tipus de gravamen que corresponia, segons la següent escala: de 0 a 1.000.000 €, 0,5% i per sobre de 1.000.000 euros, un tipus percentual del 0,25%.

Cal recordar que des de l’any 2013 les persones físiques ja estaven exemptes del pagament d’aquestes taxes, sent un important benefici per als treballadors autònoms que es veien en la necessitat d’acudir als tribunals per fer valer els seus drets en el cobrament de les factures impagades.

Taxes judicials encara vigents

Per a l’exercici de la potestat jurisdiccional en l’ordre civil i que s’hauran de pagar quan la quantia del procediment sigui superior a 2.000 euros:

  • Judici Verbal o canviari: 150 euros.
  • Judici Ordinari: 300 euros.
  • Monitori, monitori europeu y demanda incidental en procés concursal: 100 euros.
  • Execució extrajudicial y oposició a la execució de títols judicials: 200 euros.
  • Concurso necessari: 200 euros.

El TC ha considerat que el manteniment d’aquestes taxes és una mesura idònia per el finançament de l’administració de justícia per tots aquells que generen una activitat processal que per realitzar-la produeix un cost a l’estat.

Val a dir, que la declaració de nul.litat de la taxa només produirà efectes “pro futuro”, o sigui, en relació a nous procediments o a aquells on no hagi recaigut una resolució ferma.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

La “Base de la Piràmide”, introducció i inversió a mercats de rendes baixes

Next Story

La “flexibilitat” en l’organització, o com créixer de forma sostenible

Latest from Competitivitat