Pensió de jubilació i treball: és compatible?

La recent Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònom, introdueix una important novetat dins de l’àmbit de la jubilació activa, possibilitant compatibilitzar el treball per compte pròpia amb el 100% de la quantia de la pensió de jubilació si s’acredita tenir contractat almenys a un treballador. La compatibilitat del treball i la jubilació és un tema que encara genera molts dubtes per això a continuació fem un breu recordatori de en quines situacions són compatibles la percepció d’una pensió de jubilació i la realització de treball.

Incompatibilitats amb la percepció de la pensió

La percepció de la pensió de jubilació és incompatible amb:

La realització de qualsevol treball per part del pensionista, amb independència que sigui per compte aliena o pròpia, sempre que doni lloc a la inclusió en algun dels règims que integren el sistema de la Seguretat Social.
La ocupació d’un lloc de treball en el sector públic (delimitat segons la normativa d’incompatibilitat del personal al servei de les administracions públiques, Llei 53/1984)
Les tasques dels alts càrrecs

Compatibilitats amb la percepció de la pensió de jubilació

La pensió de jubilació serà compatible amb la realització dels següents treballs:

Jubilació parcial:

  • Les persones que accedeixin a la jubilació podran compatibilitzar la pensió amb un treball a temps parcial en els termes legalment establerts.
  • El treballador continua treballant un determinat percentatge de la jornada i rep pensió de jubilació pel percentatge de jornada que no treballa. En la legislació actual entre un mínim d’un 25% i un màxim d´un 50%.
  • Es cotitza per la base de cotització que hauria pertocat al treballador si hagués continuat treballant a temps complert, a l´actualitat hi ha un règim transitori.

Jubilació flexible:

  • Una vegada jubilat, el pensionista pot iniciar un treball a temps parcial per compte aliena dintre dels límits de reducció de jornada entre el 25% i el 50%.
  • La quantia de la pensió es minorarà en proporció inversa a la reducció aplicada a la jornada de treball.
  • Es cotitza per la jornada de treball.

La pensió de jubilació és compatible amb la realització de treballs per compte pròpia, quan els ingressos anuals totals no superin el SMI en còmput anual. Els que realitzin aquestes activitats econòmiques no estan obligats a cotitzar per les prestacions de Seguretat Social i no generen drets respecte les prestacions de la Seguretat Social.

L’exercici d’una activitat desenvolupada per compte pròpia pels professionals col·legiats d’alta en una mutualitat alternativa o exempts d’estar d’alta en el règim d’autònoms.

El manteniment de la titularitat del negoci i l’exercici de les funcions inherents a aquesta titularitat.

Activitats dels professors universitaris emèrits i del personal sanitari universitari emèrit.

Jubilació activa:

  • Es permet compatibilitzar la percepció del 50% de la pensió de jubilació contributiva (sense complements a mínims i considerant al beneficiari pensionista a tots els efectes) amb la realització de qualsevol treball per compte aliena (a temps parcial o complert) o per compte pròpia.
  • S’hauran de complir els requisits legalment establerts que afecten al treballador i a l’empresari.
  • Sí que s’ha de cotitzar encara que únicament per IT i per contingències professionals, junt amb la denominada cotització de solidaritat.
  • Novetat! Si l’activitat es realitza per compte pròpia i s’acredita tenir contractat, almenys, a un treballador per compte aliena, la quantia de la pensió compatible amb el treball serà el 100%.

Si teniu dubtes de quan podeu treballar i percebre una pensió de jubilació no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres, moltes vegades hi ha petits requisits i detalls que hi ha que analitzar i valorar amb deteniment.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

L’amor com a eina de fidelització del talent

Next Story

Alarma en la seguretat wifi

Latest from Panorama