Permisos retribuits: Eleccions al Parlament de Catalunya 21D

Aquests dies molt s’ha debatut sobre l’afectació a les empreses de la celebració d’unes eleccions en dia laborable, fet que no succeïa des de les eleccions generals de l’any 1982.

Les pimes poden ser les grans perjudicades ja que al no disposar de amplies plantilles, a banda del cost que els hi suposa les fins a 4 hores de permís retribuït que indica la normativa, en ocasions es veuran abocades a cessar la seva activitat determinades hores per no poder cobrir un servei amb el personal necessari. Trobaríem exemples al petit comerç, perruqueries, tallers de reparacions…

També ha estat un veritable mal de cap l’organització de l’activitat d’aquella jornada per empreses de serveis essencials, com és el sanitari. En aquest sector al que és habitual les jornades amb torns de matí, tarda i nit es troben en els dos primers casos en la necessitat de cobrir 8 hores per cada lloc de treball el proper dia 21, fet que és de difícil compliment per no disposar de prou personal per fer front a aquesta cobertura, i a la vegada poder prestar l’activitat habitual d’un dia intersetmanal, en molts casos només s’ha pogut gestionar ajornant intervencions quirúrgiques programades per aquell dia.

Els permisos referits als que tenen dret les persones treballadores el proper 21 de desembre són els següents:

Permisos pels electors (tots aquells treballadors que vulguin exercir el dret a vot)

Pel que fa als permisos retribuïts d’aquelles persones treballadores que vulguin exercir el seu dret a vot el proper 21 de desembre, s’estarà a allò establert al Real Decreto 953/2017, de 31 de octubre i a la Ordre TSF/253/2017 de 28 de novembre per la qual s’estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya el 21 de desembre.

El permís retribuït per les persones treballadores que el dia de les eleccions sigui coincident amb la seva jornada laboral serà de com a màxim  4 hores, dins de la jornada laboral que els correspongui, per poder exercir el dret a vot, amb el següent esglaonat segons la seva jornada coincideixi amb l’horari dels col·legis electorals:

  • Quan coincideixi en més de 4 hores: permís retribuït de 4 hores
  • Quan la coincidència sigui de més de 2 hores i menys de 4: permís retribuït de 2 hores
  • Quan la coincidència sigui de menys de dues hores: No cal concedir permís
  • Quan la jornada no coincideixi ni total ni parcialment amb l’horari dels col·legis electorals: No cal concedir permís
  • En el cas de jornades a temps parcial, s’ha de reduir proporcionalment la durada del permís esmentat a les persones treballadores que el dia de la votació facin una jornada inferior a l’habitual, legal o convinguda.

La determinació del moment d’utilització de les hores concedides és potestat de l’empresari/a.

A efectes d’abonament del salari del temps utilitzat per anar a votar els/les empresaris/es tenen dret a sol·licitar justificant acreditatiu expedit per la mesa electoral corresponent.

Permisos per aquells/es treballadors/es nomenats membres de la mesa electoral o interventor/a

Aquells que tinguin obligació de treballar el dia de la votació tindran dret a un permís retribuït i no recuperable de jornada completa durant el dia de la votació i a una reducció de la seva jornada de treball de les primeres cinc hores el dia immediatament posterior. Aquells que gaudeixin de descans el dia de la votació tenen dret a un permís retribuït i no recuperable les cinc primeres hores l’endemà de les eleccions.

A efectes de l’abonament d’aquest permís s’ha de justificar l’actuació com a membre de mesa o interventor.

Permisos per aquells/es treballadors/es que tenen condició d’apoderats

Tindran dret a un permís retribuït durant el dia de la votació, que també haurà d’estar justificat.

Altres permisos

  • Si els membres de taula, interventors o apoderats  haguessin de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral tenen dret a sol·licitar i que li sigui concedit el canvi de torn.
  • En el cas que la persona treballadora desenvolupi funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivi dificultats per exercir el dret de sufragi universal el dia 21 de desembre, s’ha de concedir un permís retribuït i de caràcter no recuperable de com a màxim 4 hores dins la jornada laboral per tal de poder emetre el seu vot per correu. Aquest permís es podrà gaudir fins a l’11 de desembre.
  • Tal i com indica a l’art.13.6 del RD 605/1999, “En el supòsit de que el dia fixat als corresponents Decrets de convocatòria per la celebració de les eleccions no sigui festiu, es considerarà inhàbil a efectes escolars en el territori corresponent”.

Recordem que en el cas que el treballador hagi de sol·licitar un permís per aquest motiu serà o no retribuït en funció dels permisos establerts al conveni col·lectiu que li sigui d’aplicació segons l’activitat de la empresa.

 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Un desembre “Com els d’abans”: predicció meteorològica del 2 al 8 de desembre 2017

Next Story

“Compliance”: una oportunitat de millora per a les empreses

Latest from Panorama