Qüestions importants a tenir en compte per poder procedir a fer un ERTO

No es poden suspendre els contractes legalment sense que hi hagi autorització administrativa prèvia, fins i tot en situacions d’estat d’alarma o excepció.

Si l’empresa es veu obligada a tancar i enviar a les persones treballadores a casa, els haurà de comunicar que tramitarà aquest expedient, ja sigui mitjançant la representació legal dels treballadors i/o directament a cada persona treballadora.

El procediment que ha de seguir ha de ser el regulat com a força major, el qual requereix una autorització prèvia per part del Departament de Treball, amb independència del nombre de persones treballadores afectades. L’Administració té un termini màxim de 5 dies i aquesta autorització té efectes retroactius.

És requisit necessari elaborar una memòria explicativa de les causes, aportant totes les proves acreditatives de les mateixes, junt amb la sol·licitud.També s’ha de detallar el nombre concret de persones treballadores afectades, indicant el nom complert de la persona, DNI, categoria professional, adreça postal i indicació del seu salari brut mensual i anual.

Així mateix, el SOC/SEPE exigeix que aquesta memòria especifiqui el calendari d’afectació per cada persona treballadora (és a dir, limitar temporalment aquesta mesura). En tot cas, aquesta afectació temporal pot ser modificada amb posterioritat, i es pot aixecar l’ERTO quan es consideri.

Aquesta comunicació s’ha de fer arribar també a la Representació Legal de les Persones Treballadores (“RLPT”), i en cas de que l’empresa no disposi de representació legal s’hauria d’informar  a totes les persones treballadores afectades via mail o qualsevol altre mitjà que permeti acreditar la comunicació.

Durant el temps que duri la mesura aplicada per l’ERTO, l’empresa ha de seguir cotitzant per la quota patronal.

Durant el temps que duri la mesura aplicada per l’ERTO no hi ha obligació de pagar salaris, sinó que el SOC/SEPE pagarà la prestació d’atur a la persona treballadora (per tant, no percep el salari íntegre).  Aquest atur no es retorna.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Què has de tenir en compte davant la declaració d’estat d’alarma?

Next Story

Mecanisme legals davant la manca de liquiditat

Latest from Competitivitat