Quin hauria de ser el rol del gremi o associació en la formació professional dual?

En l’informe que presentàvem el passat mes d’octubre sobre l’estat actual de l’atenció de la formació professional en els gremis i associacions de PIMEC i propostes de futur, ja es va plantejar la necessitat d’introduir fórmules que permetin abordar els obstacles que actualment dificulten la participació de la petita i microempresa en l’FP Dual.

En aquest sentit PIMEC proposa que allà on no hi pugui arribar l’empresa hi arribi l’entitat empresarial que la representa, ja sigui a nivell sectorial o superior. Es reconeix, doncs, que el paper i el compromís dels gremis i associacions és clau per a l’èxit d’aquestes iniciatives. Però, quines funcions podria desenvolupar el gremi o associació per a impulsar la participació de les micro i petites empreses en l’FP Dual? Analitzant iniciatives portades a terme en altres territoris, i a partir del coneixement i l’experiència dels propis gremis i associacions, l’informe proposa que, com a mínim, haurien de ser les següents:

  • D’una banda, la funció directa del centre docent en la formació dual.
  • I, de l’altra, una funció intermèdia entre el centre docent corresponent i una agrupació de petites empreses integrades en una iniciativa de formació dual.

En relació a la primera proposta, una de les iniciatives que es plantegen és la impartició de formació complementària als alumnes que participen en els itineraris duals, i que es realitzaria des del gremi. Es tractaria d’una de les mesures de flexibilització que preveu el model de formació professional català, concretament l’adaptació curricular, que permet adaptar una part del contingut curricular al subsector específic, o bé als canvis que comporta la pròpia evolució tecnològica en el sector, per exemple.

Pel que fa a la segona proposta, es planteja introduir una nova figura en l’organització d’aquestes iniciatives, coneguda com la Tutoria Mancomunada, per desenvolupar aquelles funcions que són inherents a l’actual tutor/a de l’FP dual, a excepció de les directament lligades a la formació o instrucció, que desenvoluparia directament el/la tutor/a d’empresa. En aquesta línia, PIMEC proposa impulsar un projecte, en col·laboració amb l’Administració competent, que posi en marxa les proves pilot necessàries per validar aquesta fórmula i fer-la extensiva a altres sectors.

El departament d’Educació ja introdueix aquesta figura en la resolució que preveu publicar durant aquest any 2019 sobre l’organització de l’FP en alternança en el sistema educatiu. De fet, defineix una nova organització de la dual mitjançant 3 figures diferenciades:

Tutor o tutora d’empresa: és la persona designada per l’empresa o entitat per acollir i fer el seguiment de l’alumne i per a coordinar-se amb el tutor del centre educatiu. Estableix com a requisits que el tutor ha de tenir una qualificació o experiència professional i una disposició horària adequades per desenvolupar les funcions previstes. Les funcions que corresponen al tutor d’empresa són:

  • Fer l’acolliment de l’alumne i assegurar que s’inclogui la formació necessària sobre els riscos específics del lloc de treball i les mesures de prevenció i protecció, i la informació corresponent de l’empresa.
  • Assegurar la transferència de coneixement entre l’empresa, l’alumne i el centre educatiu.
  • Fer el seguiment i garantir l’acompliment a l’empresa de l’acord de formació amb el centre educatiu, i fer les valoracions corresponents al llarg de l’estada de l’alumne utilitzant la plataforma informàtica facilitada per la direcció general competent.
  • Garantir la coordinació de l’activitat que desenvolupa l’alumne a l’empresa amb els coneixements assolits en el centre educatiu.
  • Coordinar-se amb la persona que exerceix la tutoria en el centre i transmetre les informacions que facilitin la tasca de l’instructor.

Instructor o instructora: és la persona o persones designades per l’empresa que, seguint les indicacions del tutor o tutors d’aquesta última, intervé en la formació de l’alumne a l’empresa i en la realització de les tasques concretes.

Tutor o tutora d’empresa compartit: per tal d’afavorir l’extensió de la formació dual i la qualitat de la tutoria, especialment en les petites empreses, l’administració pot impulsar la figura de tutors d’empresa compartits, mitjançant convenis marc amb associacions empresarials o col·lectius empresarials del sector.

En tot cas, si hi ha un tutor compartit també hi ha d’haver l’instructor per a cadascuna de les empreses. Amb la introducció de les figures 2 i 3, es podrien donar les condicions mínimes per a impulsar iniciatives d’FP Dual en una agrupació d’empreses amb l’assessorament i tutorització des dels gremis o associacions representants del sector.

Això implicarà també preveure un suport als gremis i associacions a través de diferents accions com ara una formació específica sobre FP Dual, que els capaciti per assumir el rol proposat i per realitzar les funcions d’assessorament tècnic a les seves empreses.  En aquesta darrera acció PIMEC ja va començar a treballar a finals de l’any 2018, amb una formació específica per a gremis i associacions que els va permetre aprofundir en el sistema d’FP Dual i treballar en l’elaboració d’un pla d’acció per a la implementació d’aquestes iniciatives en el seu sector.

 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

I els polígons, què?

Next Story

El Corredor Mediterrani: recta final?

Latest from Competitivitat