Recupera l’IVA de les factures impagades

La morositat és un dels principals problemes amb els que es tenen que afrontar les pimes ja que afecta de manera directa a la seva competitivitat i provoca un doble perjudici econòmic: no només les factures impagades, si no l’obligatorietat de pagar l’IVA de les mateixes a Hisenda.

Per poder minimitzar l’impacte negatiu de la morositat, les empreses poden recuperar les quanties abonades en concepte d’IVA d’aquestes factures impagades, ja sigui perquè aquestes factures han estat total o parcialment incobrables o perquè el client que no les va pagar hagués estat declarat en concurs de creditors.

Terminis per poder modificar la base imposable de les factures impagades pels clients

  1. En el supòsit que el client morós hagués estat declarat en concurs de creditors el termini per poder fer la modificació de la base imposable és de tres mesos des de la publicació en el “BOE” de l’auto de declaració de concurs del deutor.
  2. En el supòsit de crèdits total o parcialment incobrables, es considera que es donen els mateixos quan, entre d’altres requisits, hagi transcorregut el termini d’un any des de la meritació de l’impost (emissió de la factura impagada) per aquelles empreses/professionals que el seu volum d’operacions durant l’any immediatament anterior hagi estat superior de 6.010.121,04 euros; i el termini d’un any o 6 mesos per a les empreses/professionals amb un volum d’operacions que no hagués excedit durant l’any immediatament anterior de 6.010.121,04 euros.

3 conceptes a tenir en compte per a recuperar l’IVA de les factures impagades

  • Cal destacar, en aquest supòsit de crèdits total o parcialment incobrables, que és necessari haver requerit el cobrament al deutor mitjançant una reclamació judicial o un requeriment notarial per tal de poder fer la modificació de la base imposable.
  • Es té que tenir present que els terminis són relativament curts i és necessari incorporar un sistema àgil i eficaç per fer les actuacions judicials o extrajudicials més adients, per aconseguir la recuperació de l’IVA.
  • Per últim, indicar que la modificació de la base imposable es té que fer mitjançant l’expedició d’una nova factura rectificativa.

El  Departament Jurídic i Laboral de PIMEC es posa a la vostra disposició per atendre qualsevol consulta relacionada. També pots fer-nos un comentari aquí sota!

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Cimera Social tripartita: Els reptes comuns de la UE no es resoldran sense les PIMES

Next Story

Nova sentència en relació a l’equiparació de l’indemnització per fi de contracte

Latest from Competitivitat