Cal reformar el sistema elèctric espanyol?

PIMEC i la seva comissió d’Energia han estat molt actius en l’anàlisi, denúncia i propostes de millora dels problemes del sector elèctric a Espanya. Per exemple, s’ha constatat com les pimes suporten uns costos de l’electricitat dels més cars d’Europa o que l’Estat posa traves a les millores d’eficiència i autonomia elèctrica que suposaria l’autoconsum.

Al darrer INFORMES PIMEC, “Resultats econòmics i financers del sector elèctric espanyol” es posa en relleu com les cinc grans empreses elèctriques espanyoles (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo i EDP) agrupades a l’Associació Espanyola de la Indústria Elèctrica (UNESA) obtenen uns resultats extraordinàriament positius i no sempre lligats amb l’evolució econòmica o del mercat elèctric. Aquesta situació de domini de mercat i mala regulació suposa problemes de competitivitat al conjunt del teixit empresarial, especialment per a les pimes.

Uns resultats deslligats del mercat

Durant el període 2001-2007 el consum d’energia elèctrica i les vendes d’aquestes empreses van evolucionar de forma pràcticament idèntica, però malgrat la caiguda de la demanda d’electricitat, conseqüència de la crisi econòmica, la xifra de negoci de les grans elèctriques va seguir creixent.

consum-energia_pib

Uns resultats millors que altres grans empreses espanyoles

L’estudi fa una comparativa del benefici net en relació a la xifra de negoci d’aquestes cinc empreses elèctriques i les empreses incloses al Sistema d’Interconnexió Borsària Espanyola (SIBE). Si bé diverses d’aquestes empreses obtenen uns resultats gens menyspreables durant els anys 2014 i 2015, i que hi ha diferències en funció del sector, podem concloure que a nivell global, les grans elèctriques obtenen un rendiment clarament superior a les empreses cotitzades. De fet, el rati benefici net sobre xifra de negocis de les empreses d’UNESA duplica les del SIBE al 2014 i el triplica al 2015.

sibe_unesa

Uns resultats millors que les pimes catalanes

Si repetim l’anàlisi però comparem les grans elèctriques amb les pimes catalanes, observem com la diferència és encara més gran. Durant el període 2003-2014, el rati benefici net sobre la xifra de negoci de les empreses d’UNESA és gairebé 7 vegades superior a la del conjunt de pimes catalanes. I fins i tot en aquells anys en què els ratis tendeixen a una certa convergència, la distància és notable.

pimes-unesa

No és únicament en aquest indicador que la diferència entre els resultats de les grans elèctriques i les pimes estan clarament allunyats. Si considerem l’EBITDA i l’EBIT, indicadors del resultat operatiu de les empreses abans i després d’amortitzacions, i els relativitzem pels fons propis o la xifra de negoci; els resultats de les empreses d’UNESA se situen entre 3 i 6 vegades per sobre de les pimes catalanes a l’any 2014.

Un mercat que cal reformar

El mercat elèctric, per la seva transcendència i per les característiques de monopoli natural que té, per exemple, l’activitat de distribució en alta tensió, és un mercat regulat. A la llum de les dades que les pròpies grans empreses elèctriques publiquen i que l’Observatori de la pimec ha analitzat en el seu darrer INFORMES, la conclusió sembla prou clara:

El mercat elèctric espanyol necessita una reforma en profunditat que introdueixi els mecanismes de regulació i control necessaris perquè els costos de l’electricitat no siguin un fre a la competitivitat empresarial. En aquest sentit, els resultats de les grans elèctriques mostren que hi ha marge per implementar millores.

PIMEC ha plantejat quines podrien ser les millores per tal de corregir els problemes del sector elèctric. Aquestes poden consultar-se al darrer document de propostes entregat als partits polítics.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

La constant inseguretat jurídica en l’àmbit laboral

Next Story

L’obligació del registre horari, un sistema obsolet que augmentarà la burocràcia

Latest from Competitivitat