Com t’afecten les noves mesures de conciliació previstes al Reial Decret 5/2023?

El passat 30 de juny van entrar en vigor les noves mesures de conciliació.

 

S’amplien els supòsits per sol·licitar l´adaptació de la jornada

Segons l’Article 34.8 de l’Estatut dels Treballadors, el dret a sol·licitar l’adaptació de jornada no tan sols serà per atendre la cura dels fills/es menors de 12 anys sinó  també, per necessitats de cura: de fills/es majors de 12 anys, cònjuge o parella de fet, familiars de fins a segon grau així com, prèvia justificació de la situació, altres persones que convisquin en el mateix domicili i no puguin valdre’s per elles mateixes per raó d’edat, accident o malaltia.

Canvis als supòsits per sol·licitar reducció de  jornada

La reducció de jornada per guarda legal de cura de menors de dotze anys o persona amb discapacitat sense activitat retribuïda d’entre 1/8 part i màxim la meitat de la jornada també s´ha ampliat per les persones que hagin d’encarregar-se directament del cònjuge o parella de fet o familiars de fins a segon grau, inclosos els familiars consanguinis de parella de fet, quan hi hagin raons d’edat, accident o malaltia que facin que no es pugui valdre la persona per si mateixa i no desenvolupi activitat retribuïda.

La persona treballadora es pot absentar del treball per causes de força major

Quan sigui necessari per motius urgents que requereixi indispensablement la seva presència immediata per raó de malaltia o accident. L’absència serà retribuïda, prèvia acreditació oportuna, per un màxim de 4 dies a l’any.

Canvis als permisos retribuïts  previstos a l´article 37.3 de l’Estatut dels Treballadors

El permís de matrimoni  de 15 dies s’amplia als supòsits de parelles de fet. També s´amplia a 5 dies (abans eren 2) per accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi de repòs domiciliari de persones amb qui convisqui i requereixi la cura efectiva, cònjuge, parella de fet i parents de fins a segon grau.  A més, el permís de 2 dos per defunció de familiars s’amplia al supòsit de parella de fet.

Modificacions en matèria d’excedències

L’excedència per cura de familiar s’estén, per un període de dos anys o el període previst en el conveni col·lectiu, per atendre a la cura de cònjuge o parella de fet o d’una persona familiar de fins al segon grau que per raons  d’edat, accident, malaltia o discapacitat, que no es pugui valdre per ella mateixa i no desenvolupi activitat retribuïda.

El nou permís parental

S´ha introduït com a causa de suspensió del contracte un permís per a la cura de fill o filla fins a que compleixi vuit anys o menor acollit per més d’un any. El permís es podrà gaudir per un màxim de vuit setmanes, continues o discontinues, a temps complert o en règim de jornada parcial segons es determini reglamentàriament. Aquest nou permís no té reconegut el seu caràcter retribuït, ja que es tracta d’una suspensió de contracte prevista en l’article 45.1.0 de l’Estatut dels Treballadors.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

10 d’octubre, Dia Mundial de la Salut Mental

Next Story

L’oportunitat d’un salari mínim de referència a Catalunya

Latest from Consells empresarials