/

Coneixes el nou catàleg de residus de Catalunya?

Les empreses que produeixen residus derivats de la seva activitat així com les instal·lacions de gestió de residus de Catalunya s’estan adaptant a les novetats en la normativa de residus.

Aquests canvis responen a l’entrada en vigor del Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya.

Aquest Decret, suposa una simplificació i millora en la regulació de la normativa catalana, en la mesura que l’adapta a la normativa estatal i europea vigents.

 1. Classificació dels residus

La classificació dels residus s’ha de fer de conformitat amb la llista establerta a la Decisió 2000/532/CE de la Comissió, de 3 de maig de 2000, entre residus perillosos (P) i residus no perillosos (NP). En el catàleg annex a aquest Decret es reserva una classificació DP per a aquells supòsits en què la perillositat es troba pendent de determinació.

 1. Codificació dels residus

A cada residu se li assigna el codi que reflecteix millor les seves característiques, composició i origen, d’acord amb la codificació de sis dígits de la Llista Europea de Residus (codis LER) establerta a la Decisió 2000/532/CE de la Comissió, de 3 de maig de 2000.

 1. Gestió dels residus

La gestió dels residus que es produeixen o gestionen a Catalunya s’ha de dur a terme d’acord amb les vies de gestió de valorització o d’eliminació previstes a l’annex d’aquest Decret.

Les vies de gestió es diferencien per operacions de valorització (lletra R, que substitueixen les antigues operacions V) i operacions d’eliminació  (lletra D, substitueixen les antigues operacions T) seguint amb la nomenclatura europea.

 1. Criteris de valorització energètica

El nou decret determina en quines condicions les operacions d’incineració o coincineració es consideren operacions de valorització, prioritzant-les sobre la disposició al rebuig

 1. Guia tècnica sobre les vies de gestió de residus a Catalunya

El nou decret estableix el termini d’un any per desenvolupar una guia tècnica que detallarà les operacions de gestió admeses per a cada residu.

Aquesta guia, en format digital, es troba disponible des del 19 de gener al web de l’Agència de Residus de Catalunya, d’acord amb allò que disposa el Decret.

La guia inclou, entre d’altres coses:

 • Una classificació desglossada de les 28 vies d’eliminació i valorització establertes per la normativa europea.
 • Una versió detallada del Catàleg inclòs a l’annex 1 del Decret, d’acord amb aquesta classificació desglossada.
 1. Tràmits en la gestió dels residus

L’entrada en vigor del Decret suposa un canvi en les condicions de la gestió de residus i ha donat lloc a un procés d’adaptació dels tràmits documentals, principalment centrada en l’actualització del Sistema Documental de Residus (SDR).

Aquesta adaptació es refereix, d’una banda, a la tramitació de nova documentació que a partir del 19 de gener de 2018 s’ha de realitzar d’acord amb la nova codificació, classificació i vies de gestió dels residus que estableix el Decret 152/2017.

També a partir del 19 de gener de 2018, cal adequar la documentació vigent, per a la qual cosa l’ARC ha habilitat les operatives específiques per tal de facilitar aquesta adequació als diferents actors de la gestió. En qualsevol cas, l’adequació no alterarà ni les condicions ni els terminis de vigència de la documentació ja tramitada i es podrà realitzar de forma gradual.

 1. Adaptació de les fitxes d’acceptació existents

S’han habilitat dues vies en la tramitació electrònica a l’SDR per adequar les fitxes d’acceptació de residus:

 • En tramitar electrònicament un full de seguiment vinculat a una fitxa d’acceptació vigent, aquesta fitxa quedarà actualitzada automàticament amb la nova classificació, codificació i via de gestió que es faci constar en el full. Això és vàlid també quan es tracti d’un document d’identificació vinculat a una notificació prèvia.
 • També es poden actualitzar les fitxes i notificacions prèvies de manera directa, independentment de la tramitació de fulls de seguiment. En aquests casos, cada usuari podrà visualitzar, per al seu perfil, quines fitxes d’acceptació es troben pendents d’actualització. Qualsevol dels signataris de la fitxa podrà fer l’actualització, la qual serà comunicada de forma automàtica a la resta de signataris.

 

Enllaços d’interès:

Guia sobre la codificació, la classificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya

Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Atents a la fred i a la neu: prediccions del 24 de febrer al 2 de març 2018

Next Story

Crear un grup de Whatsapp incompleix la protecció de dades?

Latest from Consells empresarials