Quins riscos pot comportar per als exportadors vendre Ex Works (ExW)?

Sovint ens trobem que, quan exporten, les empreses utilitzen l’Incoterm Ex Works (ExW) pensant que queden exemptes de totes les responsabilitats i, sobretot, d’impagaments. Tot i que sí que es minimitza el risc de morositat, vendre sota aquesta modalitat implica també certes responsabilitats cap al venedor que cal tenir presents:

1. Risc de responsabilitat legal: Malgrat que el venedor té menys responsabilitats en termes de transport i tràmits duaners, encara pot ser responsable davant de possibles reclamacions legals relacionades amb la mercaderia o la seva posada a disposició del comprador. Això podria incloure accidents, desperfectes o problemes de seguretat que es produeixin durant el lliurament de la mercaderia.

2. Risc documental: Com a venedor, és crucial proporcionar al comprador tota la documentació necessària perquè pugui exportar la mercaderia al país de destí (factures, documents d’exportació, certificats d’origen, certificats fitosanitaris…). Si hi ha errors o omissions en la documentació, o si aquesta no compleix amb els requisits legals i duaners, el comprador podria trobar-se amb dificultats per a l’exportació de la mercaderia o, fins i tot, que aquesta sigui rebutjada per les autoritats competents. Això podria afectar negativament la relació comercial amb el comprador.

3. Risc de comunicació i control logístic: En vendre ExW, el venedor té menys control sobre la logística i els terminis de lliurament. Això pot generar dificultats en el compliment dels terminis acordats. Aquests contratemps poden conduir a un augment de les insatisfaccions dels clients o a penalitzacions contractuals.

4. Risc de facturació incorrecta de l’IVA: El venedor és responsable de facturar correctament l’IVA sobre la venda de la mercaderia. Si es cometen errors en la facturació de l’IVA, com ara imports incorrectes o tipus impositius erronis, el venedor pot trobar-se amb problemes amb les autoritats fiscals i haver de fer front a possibles sancions o multes.

5. Risc d’incompliment de les obligacions legals: El venedor ha de complir amb les regulacions legals relacionades amb l’exportació de la mercaderia, com ara les lleis d’exportació, les quotes o sancions comercials. Si el venedor no compleix amb aquestes obligacions, pot ser que hagi de fer front a problemes legals i fins i tot a sancions per part de les autoritats competents.

6. Risc de no obtenir la prova de sortida de la mercaderia: En la modalitat ExW, el venedor no té el control directe sobre l’exportació de la mercaderia. No obstant això, és important assegurar-se de rebre la prova de sortida de la mercaderia, com ara la còpia del document de transport pertinent o la confirmació de l’agent de càrrega. Aquesta prova és rellevant per demostrar que la mercaderia ha sortit legalment del país i per evitar possibles contratemps relacionats amb els controls fiscals.

Convé que el venedor tingui un coneixement profund de les obligacions legals i documentals relacionades amb les exportacions i que sigui conscient d’aquests riscos, així com que prengui les mesures adequades per afrontar-los assessorant-se amb professionals experts en la matèria com són els agents de duanes o els operadors logístics.

 

Míriam Sabaté
Directora del Departament Internacional de PIMEC

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Enginyers davant la crisi climàtica i la transició energètica

Next Story

WCSensor, una solució que contribueix a l’estalvi d’aigua a les empreses

Latest from Consells empresarials