El 17 de maig de 2016 el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) va emetre el dictamen 04.2016 sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. Aquest avantprojecte de llei regula mesures fiscals, tant sobre tributs propis com cedits, mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques, mesures administratives i de reestructuració del sector públic, de política social i sectorials entre altres.

Entre aquestes matèries, el títol VI estableix mesures administratives en competències d’agricultura, pesca, alimentació i medi natural.

PIMEC Agroalimentària ha consultat als seus membres i a altres entitats amb les que té relació, especialment la Federació de Cooperatives Agràries, en aquest cas, sobre la idoneïtat i impacte d’aquestes mesures.

Consideracions a l’increment de les taxes en el sector agroalimentari

  • La gairebé totalitat de les mesures es refereixen a diverses taxes, unes noves i altres que es revisen.
  • Les xifres no tenen un gran impacte en termes absoluts, ni pel afectat, ni per l’administració.
  • Els increments de les taxes revisades poden estar entre el 11,5% i el 35,8%.
  • Aquest increments afectes fonamentalment a les inscripcions en registres, sector ramader i vitivinícola.

S’ha de considerar que, malgrat els increments absoluts no son extremadament grans en molt casos, si que ho poden ser els percentuals.

En un context com en l’actual, molt complicat empresarialment, i especialment en el sector productiu agroalimentari, es considera una falta de sensibilitat la creació de noves taxes i un increment percentual notable d’algunes existents.

Les consideracions, presentades pel Director d’Estudis i Política Sectorial de PIMEC, Moisés Bonal, s’han inclòs en la seva totalitat en el dictamen preceptiu que ha presentat el CTESC al Govern de la Generalitat.