Despeses que els autònoms es poden deduir en la seva declaració de la renda

Des del 2 d’abril, data del tret de sortida de la declaració de la renda de 2018, l’Agència Tributària permet als empresaris una sèrie de desgravacions en la seva declaració de la renda.

És important poder justificar que les adquisicions dels béns i serveis són necessàries per al desenvolupament de la seva activitat professional o empresarial. No obstant això, la dificultat rau a saber en quins supòsits aquestes despeses pagades adquireixen la característica de deduïble.

Els requisits i condicions que, amb caràcter general, ha de complir una compra o despesa suportada per a tenir la consideració fiscal de deduïble són els següents:

  • Que estiguin vinculats a l’activitat econòmica desenvolupada, que siguin propis de l’activitat i que siguin necessaris per a l’obtenció dels ingressos de l’autònom.
  • Que siguin convenientment justificats mitjançant una factura degudament desglossada.
  • Que estiguin registrats en el llibre de despeses que amb caràcter obligatori han de tenir els autònoms que desenvolupin activitats econòmiques.

Quant a les despeses més freqüents dels autònoms i la repercussió que tinguin en la seva declaració de la renda, destaquem les següents:

Consums d’explotació: Aquest tipus de despesa serà deduïble si compleix els requisits vistos anteriorment. Quan es compren materials per al desenvolupament de l’activitat, la despesa que se suporta en la compra és plenament deduïble.

Sous i Seguretat Social: Aquest tipus de despesa és deduïble de l’IRPF. En aquest sentit, és important recordar que els recàrrecs per sancions girats per les administracions per la presentació fora de termini dels corresponents impostos o assegurances socials no són despeses deduïbles.

Arrendaments i cànons: És un tipus de despesa molt freqüent. És despesa deduïble. Recordem que, si un autònom està donat d’alta de la seva activitat al seu domicili, i aquest és de lloguer, podrà deduir com a despesa una part de la base imposable del lloguer. Concretament, podrà deduir la part proporcional al percentatge del pis que registri a l’Agència Tributària com a destinat a l’activitat.

Serveis de professionals independents: Aquest tipus de despesa gairebé sempre tindrà l’oportuna factura i serà despesa deduïble. Els exemples més típics d’aquests serveis són els honoraris d’economistes, advocats, auditors o notaris.

Altres serveis exteriors: Seran deduïbles, en la mesura que ho siguin les despeses. Entre els més habituals caldria destacar els subministraments, la publicitat o el consum de telèfon, despeses en recerca i desenvolupament, transports, primes d’assegurances, serveis bancaris, publicitat, relacions públiques, subministraments d’electricitat, aigua i telefonia, i altres despeses d’oficina no incloses en els conceptes anteriors.

Tributs fiscalment deduïbles: L’impost de béns immobles (IBI), l’impost d’activitats econòmiques (IAE) i altres tributs i recàrrecs no estatals i taxes, recàrrecs i contribucions estatals. L’IVA suportat només serà deduïble quan no sigui desgravable a través de la declaració d’IVA, és a dir, quan l’autònom no presenti declaracions trimestrals d’IVA i, per tant, no tingui dret a deduir les quotes suportades.

Despeses financeres: també són deduïbles els interessos de préstecs i crèdits, despeses de descompte d’efectes, recàrrecs per ajornament de pagament de deutes, interessos de demora d’ajornaments dels pagaments a Hisenda. No s’hi inclouran els que es derivin de la utilització de capital propi.

Béns d’inversió: tots els béns que, per la seva naturalesa i import, han d’amortitzar-se són deduïbles en l’IRPF, i les bases imposables les haurem d’amortitzar al llarg de diversos períodes en l’impost, segons les taules d’amortització de cada bé. Per tant, el seu càlcul es realitzarà conforme al que s’hagi estipulat en l’impost de societats. En estimació directa simplificada, les amortitzacions es calcularan linealment d’acord amb la taula d’amortitzacions simplificada.

Reparacions i conservació: despeses de manteniment, recanvis i adaptació de béns materials. No s’hi inclouen els que suposin una ampliació o millora, ja que es consideren inversions amortitzables en diversos anys.

Altres despeses deduïbles: adquisició de llibres, subscripció a revistes professionals, despeses d’assistència a esdeveniments relacionats amb l’activitat (cursos, congressos, conferències), quotes d’associacions empresarials, corporacions i cambres, així com les primes d’assegurança de malaltia satisfetes per l’autònom per a ell, el seu cònjuge o fills menors de 25 que convisquin en el domicili familiar, amb un màxim de 500 euros per persona.

Provisions deduïbles i despeses de difícil justificació en estimació directa simplificada: es deduirà amb caràcter general un 5% de l’import del rendiment net previ, amb els topalls que la llei determina.

Provisions fiscalment deduïbles: només els autònoms que tributin en estimació directa normal podran desgravar les factures no cobrades o les despeses associades a les devolucions de vendes.

Despeses deduïbles “especials”: local, vehicle, viatges, vestuari.
Hi ha una sèrie de partides de despesa molt habituals entre els autònoms que presenten algunes peculiaritats i sempre generen dubtes, a causa sobretot del grau d’“afectació a l’activitat” comunament acceptat.

Vehicle particular i despeses associades (manteniment, gasolina, assegurança…): a l’efecte de l’IRPF només s’admeten íntegrament com a despeses en el cas d’aquells autònoms que es dediquin a activitats de transport de viatgers, mercaderies, ensenyament de conductors o activitats comercials, la qual cosa inclou taxistes, transportistes, repartidors, missatgers, autoescoles, agents comercials i representants. La resta dels autònoms no podran deduir aquestes despeses per l’IRPF i només fins a un 50% en el cas de l’IVA.

Despeses de viatges i representació: es podran desgravar tant les despeses de desplaçament en transport públic (avió i tren, però també taxis) com els d’estada en hotels i despeses de manutenció (menjars, sopars).

Despeses fiscalment no deduïbles. Les següents partides de despesa no tindran la consideració de despeses deduïbles: multes, donatius, pèrdues en el joc, etc.

 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Els plàstics d’un sol ús tenen data de caducitat

Next Story

Novetats legislatives de la Unió Europea en l’àmbit socio-laboral: Directiva sobre les condicions de treball transparent i previsible

Latest from Competitivitat