Les empreses amb facturació superior als 10 milions d’euros han de pagar anticipadament el 23% del seu resultat

Amb l’aprovació del Reial Decret Llei 2/2016, de 30 de setembre de 2016, pel que s’introdueixen mesures tributàries dirigides a la reducció del dèficit públic; el govern en funcions ha modificat els pagaments fraccionats de l’impost sobre societats per tal de reduir el dèficit públic.

Els pagaments fraccionats, com el seu nom indica són uns pagaments a compte que les empreses contribuents de l’impost han de satisfer amb anterioritat a la seva liquidació. Concretament, suposa realitzar aquests pagaments en els primers vint dies als mesos d’abril, octubre i desembre en el cas de les empreses el període impositiu de les quals coincideix amb l’any natural. De tal manera que en el moment de liquidar l’impost, caldrà abonar la part restant o recuperar la quantia en excés, segons el cas de cada empresa.

La mesura l’aprova el govern en funcions acollint-se a les circumstàncies d’extraordinària i urgent necessitat que contempla la Constitució Espanyola, per tal de reduir el dèficit públic i complir amb els objectius comunitaris.

Els aspectes més rellevants en relació als pagaments fraccionats de l’impost sobre societats

  • Els contribuents de l’impost de societats que d’acord amb la llei hagin de realitzar pagaments fraccionats de l’impost, hauran d’efectuar-los durant els 20 dies naturals següents al termini dels primers 3, 9 i 11 primers mesos de cada any natural o de l’inici del període impositiu. És a dir, en els casos d’empreses que aquest període coincideixi amb l’any natural, s’haurà de satisfer abans del dia 20 dels mesos d’abril, octubre i desembre.
  • Es fixa un llindar de 10 milions d’euros de facturació a partir del qual els contribuents de l’Impost sobre Societat han de realitzar els pagaments a compte. És a dir, aquells contribuents que com a mínim tinguessin una xifra de negoci de 10 milions d’euros l’exercici anterior estaran obligats a efectuar els corresponents pagaments a compte.
  • Els pagaments a compte correspondran a, com a mínim, el 23% del resultat positiu del compte de pèrdues i guanys de l’exercici en els terminis indicats anteriorment minorat únicament pels pagaments fraccionats realitzats anteriorment corresponents al mateix període impositiu. És a dir i aquest tipus impositiu s’aplica al resultat comptable, sense aplicar els ajustos fiscals que finalment configuraran la base imposable de l’impost. En el cas d’entitats amb rendes exemptes o bonificades, aquestes quedaran excloses del resultat comptable. S’estableix un tipus mínim especial del 25% pel cas d’entitats de crèdit i del sector dels hidrocarburs.
  • Aquesta mesura entra en vigor a partir del mateix 30 de setembre i afecta als períodes iniciats des de l’1 de gener de 2016. Així, les empreses que hagin de satisfer aquests pagaments per primer cop, ho hauran de fer abans del dia 20 d’aquest mateix mes. La mesura no contempla un període finit de vigència, tot i que es contempla la possibilitat de fer-hi modificacions en base a l’evolució dels ingressos de l’Estat.

Les empreses amb una facturació de com a mínim 10 milions d’euros, hauran de pagar el 23% del seu resultat comptable aquest mateix mes d’octubre

Paral·lelament, s’ha aprovat l’Ordre HAP/1552/2016 mitjançant la qual es modifiquen els models 222 i 202 de pagaments fraccionats.

Valoració de PIMEC a la mesura

PIMEC ha manifestat el seu rebuig a la mesura al considerar-la desproporcionada i perquè afecta a un nombre elevat de pimes, sense capacitat financera suficient com per afrontar uns pagaments sobrevinguts i sense marge de maniobra per la immediata aplicació.

Cal tenir en compte que el Reial Decret Llei considera que les grans empreses tenen la capacitat contributiva necessària per coadjuvar al sosteniment de les finances públiques. S’obvia, però, que el llindar de 10 milions d’euros no es correspon amb una dimensió gran d’empresa.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Oportunitats de creixement en el sector d’Internet a l’Índia

Next Story

Evoluciona el preu dels carburants d’acord amb el preu del petroli?

Latest from Competitivitat