Com informar dels terminis de pagament als comptes anuals

A l’hora de presentar la memòria de comptes anuals iniciats a partir de l’1 de gener de 2015, cal tenir en compte que s’han incorporat certes novetats. Vegem quina informació es demana en relació al període mitjà de pagament a proveïdors en operacions comercials, i quina és la metodologia de càlcul que cal seguir.

Terminis de Pagament: cal incorporar les operacions realitzades amb proveïdors per operacions comercials corresponents a l’entrega de béns i serveis

Sobre els terminis de pagament, cal incorporar les operacions realitzades amb proveïdors per operacions comercials corresponents a l’entrega de béns i serveis. Mentre que queden excloses les obligacions de pagament objecte de retenció com a conseqüència d’embargaments, mandats d’execució, procediments administratius de compensació o actes similars dictats per òrgans judicials o administratius.

 

Totes les societats mercantils, exceptuant les de titularitat pública, es veuen afectades per aquesta obligació. També les que formulin els comptes consolidats, tot i que únicament per les societats establertes a Espanya.

La informació que cal incorporar és la següent:

 • Període mitjà de pagament a proveïdors, calculat com el següent quocient:
  • Al numerador, la suma de
   • el sumatori de dies de pagament per l’import de l’operació pagada
   • el sumatori del nombre de dies pendents de pagament per l’import de l’operació pendent de pagament
  • Al denominador: l’import total de pagament realitzats + l’import total de pagaments pendents.
 • Rati d’operacions pagades: sumatori de dies de pagament per l’import de l’operació pagada, dividit per l’import total de pagaments realitzats
 • Rati d’operacions pendents de pagament: sumatori del nombre de dies pendents de pagament per l’import de l’operació pendent de pagament, dividit per l’import total de pagaments realitzats
 • Total de pagaments realitzats
 • Total de pagaments pendents

En el cas de les empreses que poden presentar la memòria en model abreujat o que optin per l’aplicació del Pla General Comptable de Petites i Mitjanes Empreses han de presentar una informació més simplificada i calculen el període mitjà de pagaments a proveïdors mitjançant una altra fórmula:

 • Període mitjà de pagaments: Saldo mitjà de creditors comercials multiplicat per 365 i dividit entre compres netes i despeses per serveis exteriors

Al primer any de presentació d’aquesta informació, no caldrà presentar dades sobre l’exercici anterior, com sí es preveu a partir del segon exercici presentat. D’altra banda, en el cas de les petites empreses, no està previst que l’exigència d’aquesta informació sigui d’aplicació per a exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2016.

Totes les mesures que pretenguin lluitar contra la morositat, que afecta especialment a les pimes, són benvingudes, però no sembla que aquesta en concret pugui corregir un problema com el de la morositat, especialment si no s’estableixen mecanismes sancionadors. Tampoc ajuda que, per exemple, les entitats públiques quedin excloses d’aquesta obligació. Esperem que aquesta informació no sigui una nova càrrega més sobre les empreses sense una utilitzat clara.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Què és el EUR1 i el perquè de la seva importància

Next Story

Concessions de visats de residència per atraure la cultura emprenedora

Latest from Competitivitat