Concessions de visats de residència per atraure la cultura emprenedora

La Llei d’emprenedors estableix des de fa un parell d´anys una nova regulació per a supòsits específics d’entrada a Espanya de ciutadans estrangers extracomunitaris amb la finalitat d’atraure capital i ocupació al nostre país i fomentant la mobilitat internacional.

Des de l’aprovació de la Llei hi ha hagut un augment progressiu de tramitacions i concessions de visats de residència per atraure la cultura emprenedora, la inversió i el talent amb la finalitat d’afavorir la creació d’ocupació qualificada.

A la nova normativa es van preveure determinats supòsits amb la finalitat de facilitar i agilitzar la concessió de visats i autoritzacions de treball i residència, diferenciant les següents categories:

• INVERSORS
• EMPRENEDORS
• PROFESSIONALS ALTAMENT QUALIFICATS
• FORMACIÓ I+D+i
• TRASLLAT DINTRE DE L’EMPRESA

 

A continuació farem un breu recordatori dels diferents supòsits que es van regular ara fa un any, així com les seves avantatges i formalitats de tramitació:

INVERSORS: Els estrangers no residents que es proposin entrar en territori espanyol amb la finalitat de realitzar una inversió significativa de capital podran sol·licitar el visat d’estància, o en el seu cas, de residència per a inversors.

Quan estem davant d’una inversió significativa?
  1. Una inversió inicial per un valor igual o superior a 2 milions d’euros en títols de deute públic espanyol, o per un valor igual o superior a un milió d’euros en accions o participacions socials d’empreses espanyoles, o depòsits bancaris en entitats financeres espanyoles.
  2. L’adquisició de bens immobles a Espanya amb una inversió de valor igual o superior a 500.000 euros per cada sol·licitant.
  3. Un projecte empresarial que vagi a ser desenvolupat a Espanya i que sigui considerat i acreditat com d’interès general, atenent a determinades condicions com la laboral, el impacte socioeconòmic o la innovació.

EMPRENEDORS: Els estrangers podran sol·licitar un visat per entrar i estar a Espanya per un període d’un any amb la única finalitat o principal de realitzar els tràmits previs per poder desenvolupar una activitat emprenedora. 

S’entendrà com activitat emprenedora aquella que sigui de caràcter innovador amb especial interès econòmic per a Espanya i a tal efecte la que tingui un informe favorable de l’òrgan competent de l´Administració General de l´Estat.

PROFESSIONALS ALTAMENT QUALIFICATS: Podran sol·licitar una autorització de residència per a professionals altament qualificats, que tindran validesa en tot el territori nacional, les empreses que requereixin la incorporació de professionals estrangers que es trobin en algun dels següents supòsits:

  1. Personal directiu o altament qualificat de grans empreses o grups d’empreses o PYMES en sectors estratègics.
  2. Personal directiu o altament qualificat de projectes empresarials d’interés general.
  3. Graduats, postgraduats d’universitats i escoles de negocis de reconegut prestigi

FORMACIÓ I+D+i: Es facilita l’entrada a Espanya d’estrangers de fora de la UE que desitgin realitzar activitats de formació i investigació, tant en l’àmbit públic com en l’àmbit privat. Està dirigida als investigadors, personal científic i tècnic, professors d’universitats i d’escoles de negoci.

TRASLLAT DINTRE DE L’EMPRESA: Es faciliten els desplaçaments d’estrangers a Espanya en el marc d’una relació laboral, professional o de formació professional amb una empresa o grup d’empreses establertes a Espanya o un altre país.

On tramitar-ho?

Pels visats: Consolats d’Espanya en el país de procedència o residència.
Per les autoritzacions de residència: Unitat de Grans Empreses-Col·lectius Estratègics

Quins beneficiaris addicionals existeixen?

• Autoritzacions de residència vàlida per a tot el territori nacional
• Tramitació conjunta de l’autorització i/o visat del cònjuge i fills
• No s’aplica la situació nacional d’ocupació
• Autorització única per residir i treballar
• Presentació de la sol·licitud d’autorització en qualsevol registre públic en Espanya
• Agilitat en la tramitació:

o Visats resolts i notificats en 10 dies hàbils
o Autoritzacions de residència resolts en 20 dies
o Els procediments d’autoritzacions es centralitzen en una finestreta única: Unitat de Grans Empreses i Col·lectius Estratègics

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Com informar dels terminis de pagament als comptes anuals

Next Story

El salari mínim, Spence i el Marc Català de Relacions Laborals

Latest from Panorama