La igualtat a les pimes

La igualtat d’oportunitats és un dret universal reconegut per totes les societats democràtiques, relacionat amb la dignitat i la llibertat humanes. No és una qüestió que afecta tan sols les dones, sinó també la societat en general, tant homes com dones.

Un dels objectius principals del Pacte Mundial de Nacions Unides és aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes (ODS 5). La igualtat de gènere no és només un dret fonamental, sinó la base necessària per aconseguir un món pacífic, pròsper i sostenible.

La igualtat entre homes i dones és un principi jurídic universal reconegut per les normatives internes i internacionals; no obstant això, diverses realitats ens demostren que la igualtat plena en tots els àmbits encara no és un fet. Les empreses tenen un rol clau en aquest sentit, han d’adoptar, a nivell intern i extern, polítiques i procediments per garantir els mateixos drets i oportunitats laborals a totes les persones treballadores, fomentant el creixement econòmic i el desenvolupament social.

D’acord amb la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d´igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, totes les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, han d’adoptar mesures destinades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes.

Així mateix, totes les empreses estan obligades a adoptar mesures específiques i a arbitrar procediments per prevenir i donar resposta a les reclamacions d’assetjament sexual i per raó de sexe (article 33 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, i article 48 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes). Això vol dir que totes les empreses, independentment de la seva mida, han de tenir un protocol per prevenir i evitar situacions d’assetjament. L’incompliment d’aquesta obligació pot donar lloc a la imposició de sancions per part de l’administració competent.

De conformitat amb el recent Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en la feina i l’ocupació, s’han introduït importants canvis en les obligacions de les pimes en matèria d’igualtat. En aquest sentit, cal destacar que en un termini de tres anys totes les empreses amb més de 50 persones treballadores hauran de disposar d’un pla d’igualtat amb una diagnosi que haurà de ser negociada i haurà de contenir un contingut mínim. Fins ara, aquesta obligació tan sols la tenien les empreses amb més de 250 persones treballadores. Els plans d’igualtat formen part del conjunt d’actuacions en favor de la igualtat entre gèneres i de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. Es considera una de les eines principals d’intervenció per tal d’afrontar les desigualtats i discriminacions que pateixen les dones en els diferents àmbits socials, però no exclusivament en l’àmbit del treball i de l’ocupació.

S’introdueix l’obligació de dur un registre dels valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions salarials, disgregat per sexes i distribuït per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’igual valor per a totes les empreses, independentment de la seva mida. S’han incorporat noves mesures de conciliació per poder avançar cap a una efectiva corresponsabilitat, i destaca la nova regulació de permisos individuals i intransferibles per naixement i cura del menor, que s’aniran introduint progressivament en els propers tres anys.

L’incompliment de les obligacions mencionades pot donar lloc a la imposició d’una sanció greu per part de la Inspecció de Treball, d’acord amb la regulació prevista a la llei d’Infraccions i Sancions de l’Ordre social.

Atès el que acabem d’exposar, totes les empreses, independentment de la seva mida, han d’elaborar o revisar, si escau, les obligacions en matèria d’igualtat amb la finalitat de crear entorns de treball productius, segurs i respectuosos per a totes les persones, i combatre qualsevol tipus de discriminació.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Si us plau, més serietat en la inversió pública

Next Story

Les pimes europees, el motor econòmic d’Europa

Latest from Competitivitat