Nous incentius a la contractació establerts pel Reial Decret llei 1/2023

El passat 10 de gener d’enguany es va publicar al BOE el Reial Decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d’incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes, amb la finalitat de crear una sèrie d’instruments de suport a l’ocupació mitjançant ajudes, subvencions i bonificacions a la Seguretat Social.

Quina és la data d’entrada en vigor de les mesures previstes pel Reial Decret llei?

Tot i que algunes disposicions ja han entrat en vigor i altres ho aniran fent progressivament, la totalitat i majoria de les disposicions entraran en vigor el proper 1 de setembre de 2023.

Qui pot ser destinatari dels contractes incentivats?

 • Seran destinatàries de la contractació laboral incentivada totes aquelles persones treballadores a les quals se’ls realitzi una millora en la contractació, mitjançant transformacions a contractes de tipus indefinit; transformacions de contractes indefinits de temps parcial a temps complet; o transformacions de contractes fixos-discontinus a contractes indefinits ordinaris.
 • També seran destinatàries dels contractes incentivats aquelles persones desocupades que es trobin inscrites i registrades com a demandats de feina als serveis públics d’ocupació. Tot i així, no es requerirà la inscripció en el cas que les persones siguin:
 • Dones víctimes de violència de gènere, violències sexuals o de tràfic d’éssers humans, d’explotació sexual o laboral, i aquelles que es troben en contextos de prostitució.
 • Les víctimes de terrorisme.
 • Les persones treballadores amb discapacitat que passin a prestar els seus serveis al mercat de treball protegit dels centres especials d’ocupació o assimilats laborals al mercat de treball ordinari.
 • Les persones en risc o situació d’exclusió social que passin a prestar els seus serveis d’empreses d’inserció en empreses del mercat ordinari.
 • Les persones joves inscrites al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Qui no pot gaudir dels incentius a la contractació?

El reial decret estableix que, en els següents supòsits, no serà possible beneficiar-se dels contractes incentivats:

 • Les relacions laborals de caràcter especial.
 • Els vincles familiars o d’afinitat de fins a segon grau.
 • Les contractacions en la mateixa empresa o entitat de persones vinculades en els últims 12 mesos en cas de contractes indefinits, o 6 mesos en contractes de durada determinada i formatius.
 • Les empreses que hagin extingit, per acomiadament reconegut o declarat improcedent o per acomiadament col·lectiu, contractes incentivats, quedaran excloses dels incentius a la contractació per un període de 12 mesos.
 • Les persones treballadores que hagin estat baixa d’un contracte indefinit en una altra empresa en els últims 3 mesos, excepte en el cas que la baixa s’hagués produït per acomiadament improcedent o col·lectiu.

Com s’aplicaran els beneficis?

La TGSS aplicarà els beneficis mitjançant el sistema de liquidació directa i el sistema de liquidació simplificada en funció de les dades de què es disposi segons les comunicacions trameses pel sistema RED, que tenen consideració de declaració responsable.

Els beneficis que s’apliquen són compatibles amb altres reduccions de quotes de la Seguretat Social?

Sí, tenint en compte les següents consideracions:

 • S’haurà de dur a terme una distribució proporcional a les contingències sobre les quals s’hagin d’aplicar.
 • En el cas de concurrència simultània de bonificacions i reduccions d’import fix, s’aplicaran prioritàriament les reduccions i, posteriorment, les bonificacions.
 • En tot cas, el límit serà el 100% de la quota empresarial a la Seguretat Social.
 • En tot cas, seran incompatibles les bonificacions i reduccions específiques establertes per al Sistema Especial del Tomàquet Fresc amb qualsevol altra bonificació de quotes, però seran compatibles amb qualsevol altra reducció de quotes.

 

 Itziar Ruedas – Directora del departament Jurídic i Laboral de PIMEC

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Prevenció i protecció enfront dels ciberatacs a pimes

Next Story

Pimes i velocitat al Mobile World Congress 2023

Latest from Consells empresarials