Noves eines per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa

El Consell de Relacions Laborals, mitjançant la seva Comissió d’Igualtat i Temps de Treball i el seu Grup Tècnic d’Assetjament, ha elaborat diverses eines per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe, documents que s’han fet comptant amb l’experiència i el consens de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya i l’Administració de la Generalitat que integren el Consell.

Totes les empreses estan obligades a adoptar mesures específiques i a arbitrar procediments per prevenir i donar resposta a les reclamacions d’assetjament sexual i per raó de sexe (article 33 de la llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, i article 48 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes). Això vol dir que totes les empreses, independentment de la seva mida, han de tenir un protocol per prevenir i abordar les situacions d’assetjament. L’incompliment d’aquesta obligació està qualificat com a infracció molt greu a l’article 8 de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.

Per a la implementació del protocol per prevenir i abordar les situacions d’assetjament la persona de referència és clau, ja que és la persona que informa, assessora i acompanya en tot el procés la persona afectada durant la fase de comunicació i assessorament, i és especialment important que siguin persones formades. Amb l’objectiu de facilitar la implantació de la figura de la persona de referència dels protocols de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe, el Grup Tècnic d’Assetjament ha elaborat un document que pot servir d’orientació en el desenvolupament de la seva tasca a l’empresa. Així mateix, s’ha elaborat un programa formatiu per a l’acció eficaç.

Les eines consensuades al Consell de Relacions Laborals ajudaran de manera decisiva a participar en els programes de prevenció, a informar, assessorar i acompanyar les persones afectades, evitar la victimització secundària, conèixer la dinàmica i particularitats de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, així com el contingut del protocol i com facilitar la seva implementació a l’empresa.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Els reptes de la inserció laboral

Next Story

L’adaptació de les pimes al mercat implica la visió estratègica de conèixer els usuaris

Latest from Competitivitat