Permís per naixement: la corresponsabilitat entre ambdós progenitors

Sens dubte, una de les grans mesures del darrer Reial Decret 6/2019, d’1 de març de 2019, va ser la creació d’un nou permís per naixement per a ambdós progenitors, el qual va substituir els tradicionals permisos de maternitat i paternitat. Aquest nou permís suposarà, l’any 2021, la suspensió del contracte de treball durant 16 setmanes per a ambdós progenitors. D’aquesta manera s’equipararan en durada els permisos per naixement, adopció, guarda preadoptiva o determinats acolliments. S’han de diferenciar les següents situacions:

  • Descans per a la mare biològica: se suspèn el contracte de treball durant 16 setmanes, de les quals són obligatòries 6 ininterrompudes amb posterioritat al part, que han de gaudir-se a jornada completa per protegir la salut de la mare. Així mateix, es pot anticipar el permís fins a les 4 setmanes anteriors a la data prevista del part.
  • Descans per a l’altre progenitor que no sigui la mare biològica:
    Des de l’1.1.20 fins al 31.12.20: la durada és de 12 setmanes, de les quals les 4 primeres s’han de gaudir de manera ininterrompuda després del part; la mare biològica pot cedir 2 setmanes del seu descans no obligatori a l’altre progenitor.
    Des de l’1.1.21 fins al 31.12.21: la durada serà de 16 setmanes, de les quals són obligatòries 6 setmanes ininterrompudes immediatament posteriors al part, que hauran de gaudir-se a jornada completa.

Una vegada transcorregudes les setmanes obligatòries, la suspensió del contracte de cadascun dels progenitors per a l’atenció del menor podrà distribuir-se, segons la seva voluntat, en períodes setmanals a gaudir de manera acumulada o ininterrompuda i exercitar-se des de la finalització de la suspensió obligatòria posterior al part fins que la filla o el fill compleixi 12 mesos, i es pot gaudir a règim de jornada completa o parcial, previ acord entre l’empresa i la persona treballadora.

L’equiparació en la durada i, especialment, la configuració del permís com un dret individual i intransferible i d’exercici obligatori per a ambdós progenitors és un element clau per promoure la conciliació de la vida personal i familiar i avançar cap a una veritable corresponsabilitat entre els dos progenitors.

El període transitori finalitzarà el proper 1 de gener de 2021, quan  el permís de naixement serà de 16 setmanes per a ambdós progenitors.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

La mediació com a via de solució extrajudicial de conflictes laborals

Next Story

Transformació digital, sí o sí

Latest from Competitivitat