Com és la prestació per atur dels autònoms?

L’Estatut del Treballador Autònom ha fixat les regles equitatives per aconseguir l’equiparació efectiva del treballador autònom respecte als treballadors per compte aliè (en matèria de protecció social), entre altres mesures, amb la prestació per cessament d’activitat dels autònoms.

La finalitat d’aquesta prestació és cobrir les situacions de finalització de l’activitat de les persones professionals autònomes provocades per una situació en tot cas involuntària i que s’ha de justificar per poder accedir a la corresponent prestació econòmica. Aquesta prestació per cessament està regulada en el text refós de la llei general de la Seguretat Social; en el reial decret llei 28/2018; en el reial decret 1541/2011, de 31 d’octubre, i en la llei 31/2015, de 9 de setembre.

Si compleixes els requisits i existeix una causa legal que acrediti el cessament de l’activitat, la prestació serà gestionada per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o l’Institut Social de la Marina (si és en l’entitat que cobreix la mencionada contingència), amb la col·laboració dels serveis públics d’ocupació de les comunitats autònomes.

Des de l´1 de gener de 2019, el decret llei 28/2018, de 28 de desembre, estableix que la cotització per cessament de l’activitat és obligatòria, amb certes exempcions:

 • Autònoms en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris (SETA).
 • Socis de cooperatives inclosos en el RETA que disposin d’un sistema intercooperatiu de prestacions socials, complementari al sistema de la seguretat social i que compti amb la seva autorització.

Quedaran coberts els col·lectius següents:

 • Persones professionals autònomes compreses en el Règim Especial per Compte Propi o autònoms.
 • Persones treballadores per compte propi incloses en el Sistema Especial de Treballadors per Compte Propi Agraris i que optin per la seva cobertura.
 • Persones treballadores per compte propi incloses en el Règim Especial de Treballadors del Mar.

Hem de tenir en compte els casos dels beneficiaris de la tarifa plana:

 • Els beneficiaris de la tarifa plana anteriors a l’1 de gener de 2019 estan obligats a cotitzar per cessament de l´activitat.
 • Els beneficiaris de la tarifa plana posteriors al 31 de desembre de 2018 estan exempts de cotitzar per cessament de l’activitat fins que finalitzi la bonificació. Un cop finalitzada, s’ha de cotitzar per totes les contingències, incloses les de cessament de l’activitat i la formació.

Es tracta d’una prestació altament demandada pel col·lectiu però que no acaba d’acontentar-lo, ja que a la pràctica no és fàcil d’obtenir. Segons dades de la Seguretat Social, en el quart trimestre de 2019 més de 2.900 persones van sol·licitar aquesta prestació, de les quals tan sols el 34% van ser beneficiàries de l’ajuda.

Requisits per accedir-hi

Per poder optar al cessament d’activitat o prestació per desocupació de l’autònom, cal complir aquests requisits:

 1. Estar afiliat i inscrit al RETA.
 2. Tenir un període mínim de cotització per cessament d’activitat, que s’haurà d’haver efectuat en els 48 mesos anteriors al cessament i de manera continuada en almenys 12 mesos just abans del cessament.
 3. Estar en situació legal de cessament d’activitat, és a dir, demostrar que tens una voluntat activa de reincorporar-te al mercat laboral.
 4. No haver arribat a l’edat ordinària que et doni dret a la jubilació, llevat que no hagis acreditat el període de cotització requerit.
 5. Estar al corrent del pagament de les quotes de la Seguretat Social.
 6. Els autònoms que perdin la llicència de l’activitat per delicte penal no tindran dret al cessament de la prestació de l’activitat, però sí que mantindran aquest dret si la retirada del permís es deu a altres motius.

Possibles causes del cessament:

 • Causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (pèrdues superiors a un 10% en un exercici anual o declaració judicial de concurs entre altres…).
 • Per causes de força major que determinin el cessament temporal o definitiu de la activitat econòmica o professional.
 • Per pèrdua de la llicencia administrativa, sempre que aquesta sigui un element essencial per al desenvolupament de l’activitat.
 • Altres causes legals ( violència de gènere, divorci…).

Naixement i duració de la prestació per cessament:

Per establir el moment en què es produeix el dret, hem de tenir en compte el moment en què es presenta la sol·licitud. Si es realitza en el termini que marca la llei, el dret neix des del primer dia del mes següent als efectes de baixa com a conseqüència del cessament d’activitat. Si es presenta la sol·licitud fora de termini, el dret neix l’endemà de la complementació.

La duració de la prestació per cessament de l’activitat dependrà del període cotitzat.

Període de cotització   Duració de la prestació
De 12 a 17 4 mesos
De 18 a 23 6 mesos
De 24 a 29 8 mesos
De 30 a 35 10 mesos
De 36 a 42 12 mesos
De 43 a 47 16 mesos
De 48 o més 24 mesos


Quantia de la prestació econòmica

Per fer el càlcul de la prestació econòmica hem de multiplicar per 70% la mitjana de les bases de cotització dels últims 12 mesos. Per exemple, si durant 12 mesos he cotitzat per la base mínima (944,40 €), li apliquem el 70% i el resultat d’aquesta operació és la quantia de la prestació per cessament de l’activitat.

Mitjana dels últims 12 mesos : 944,40 € x 12 mesos / 12 mesos  = 11.332,8 € / 12 = 944,40 €

Quantia prestació : 944 ,40 € x 70 % = 661,08 €/mes

Extinció de la prestació econòmica

El dret a la protecció per cessament de l’activitat finalitza en els supòsits següents:

 • Esgotament de la duració de la prestació.
 • Realització d’un treball per compte aliè o propi per un temps superior o igual a 12 mesos.

Per imposició o sanció i per altres causes establides en el article 341 de la LGSS.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Acomiadament notificat per burofax: quan comença el termini de caducitat de l’acció d’acomiadament?

Next Story

L’obligació dels autònoms del sector de la construcció a inscriure’s al REA

Latest from Panorama