Com és la prestació per maternitat o paternitat dels autònoms?

Després del part, l’adopció o l’acolliment d’un infant, les mares i/o els pares treballadors poden gaudir d’un període de descans laboral legalment establert i disposar d’una prestació per maternitat o paternitat, anomenada oficialment prestació econòmica per naixement o cura del menor. L’entrada en vigor del reial decret d’igualtat laboral, aprovat a principis de l’any 2019 i que incorpora 49 mesures per la igualtat de tracte i oportunitats d’ocupació, garanteix que en la cura dels fills no hi hagi distincions per raons de gènere.

Des de principis d’aquest 2020, els pares (homes), tant autònoms com assalariats, poden gaudir de 12 setmanes de prestació de paternitat, en lloc de les 5 que hi havia fins ara. De cara al 2021, la prestació de paternitat arribarà fins a les 16 setmanes, una mesura esperada per equiparar la temporalitat de la prestació econòmica entre homes i dones (totes dues quedaran en 16 setmanes).

En el cas dels autònoms, aquests són els requisits per poder optar a aquesta prestació:

 • Estar afiliat i en situació d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).
 • Estar al corrent dels pagaments de les quotes a la Seguretat Social.
 • Haver comunicat el naixement del fill en un període màxim de 15 dies.
 • Haver cotitzat un temps mínim.

Cotització mínima en la maternitat

Per poder accedir com a autònoma a la prestació per maternitat s’ha de tenir un mínim de cotització que varia en funció de l’edat de la persona en qüestió.

 • Les autònomes de 21 a 26 anys a l’inici de la baixa hauran de demostrar 90 dies de cotització en un període de 7 anys o un total de 180 dies des de la primera alta al RETA.
 • Per la seva banda, les treballadores per compte propi més grans de 26 anys a l’inici de la baixa han d’haver cotitzat 180 dies en un període de 7 anys o un total de 360 dies.
 • A les més petites de 21 anys no se’ls demana cap requisit de període mínim.

Cotització mínima en la paternitat

A diferència de la maternitat, en la prestació per paternitat no hi ha separacions per edat. Així, la cotització mínima al començament de la baixa ha de ser de 180 dies en un període de 7 anys o d’un total de 360 dies des de l’inici de l’alta al RETA.

Duració de la baixa

Tant les mares com els pares poden agafar la baixa des del moment de l’hospitalització, o fins i tot abans si se sol·licita. La baixa s’ha de notificar en un màxim de 15 dies des del moment del naixement.

El subsidi per maternitat té una prestació de 16 setmanes ininterrompudes, que es podran gaudir des del moment que se sol·licitin. Cal tenir present que les 6 primeres setmanes a partir del naixement del nadó són obligatòries, mentre que la resta es poden compartir amb el pare o renunciar-hi.

D’altra banda, des de l’1 de gener del 2020 els pares autònoms tenen 12 setmanes intransferibles, 7 més que l’any passat.

Quantia de la prestació

La prestació per maternitat o paternitat representa el 100% de la base reguladora per incapacitat temporal derivada de contingències comunes. A més a més, les quantitats percebudes amb aquesta prestació estan exemptes de tributar en l’IRPF.

Bonificacions per maternitat i paternitat

Els pares i les mares que treballen com a autònoms tenen a la seva disposició tres bonificacions aplicables a tres supòsits per reduir o eximir el pagament de la quota al RETA:

 1. Bonificacions del 100% de la quota d’autònoms per contingències comunes per a un període de 12 mesos per a treballadors inclosos en aquest règim:
 • Tenir cura de fills menors de 12 anys
 • Tenir al seu càrrec un familiar per consanguinitat o afinitat fins al segon grau (inclòs) en situació de dependència.
 • Tenir al seu càrrec un familiar per consanguinitat o afinitat fins al segon grau (inclòs) amb paràlisis cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, o amb una discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat del 65 % o més, sempre que el familiar no exerceixi una activitat retribuïda.
 1. Bonificacions del 100% de la quota d’autònoms durant el període de descans per maternitat, paternitat, adopció, guarda amb fins d’adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural.
 2. Bonificació per a autònomes en determinats supòsits:
 • Si cotitzant per una base superior a la mínima podrà aplicar-se durant el mateix període una bonificació del 80%.
 • Quan les professionals autònomes acabin el descans per maternitat, adopció, guarda amb fins d’adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural i tornin a realitzar l’activitat, tenen dret a una bonificació amb la qual quedarà fixada una quota de 60 euros mensuals durant els 12 mesos immediatament següents a la data de reincorporació a la feina, sempre que optin per cotitzar per la base mínima establerta per caràcter general.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Els ODS, una oportunitat per a les pimes

Next Story

El futur del treball i el paper del Talent Sènior

Latest from Panorama