Saps què és i com funciona una cooperativa?

Friends playing tug-of-war in park (differential focus)

Una cooperativa és una empresa formada per persones (físiques o jurídiques) que s’uneixen de forma voluntària per satisfer les necessitats i les aspiracions econòmiques, socials i culturals en comú mitjançant una empresa de propietat conjunta i de gestió democràtica.

Es constitueix amb un mínim de dos socis o sòcies que hauran de realitzar l’activitat cooperativitzada que correspongui segons la classe de cooperativa. [S’exceptuen les cooperatives de consumidors i usuaris i les cooperatives de segon grau que han d’estar integrades per un mínim de deu persones físiques sòcies.]

En el termini de cinc anys a comptar des de la data de la constitució, les cooperatives inicialment constituïdes amb dos socis n’han d’incorporar un tercer segons el que preveu la Llei de cooperatives, llevat del soci temporal. A partir del cinquè any, aquestes cooperatives han de notificar i acreditar davant del Registre General de Cooperatives que han incorporat un tercer soci; si no ho compleixen, la cooperativa s’ha de dissoldre.

Les cooperatives de segon grau han d’estar integrades per un mínim de dues persones jurídiques, una de les quals, almenys, ha d’ésser una cooperativa en actiu.

Classes de cooperatives en funció de l’activitat a desenvolupar

 • Cooperatives agràries
 • Cooperatives marítimes, fluvials i lacustres
 • Cooperatives d’assegurances
 • Cooperatives de consumidors i d’usuaris
 • Cooperatives de crèdit
 • Cooperatives d’ensenyament
 • Cooperatives d’habitatges
 • Cooperatives sanitàries
 • Cooperatives de serveis
 • Cooperatives de treball associat
 • Cooperatives integrals

Els valors del cooperativisme

Els principis i valors del cooperativisme són l’adhesió voluntària i oberta, la gestió democràtica pels socis, la participació econòmica dels socis, l’autonomia i independència, l’educació, formació i informació, la cooperació entre cooperatives i l’interès per a la comunitat.

Beneficis fiscals per a cooperatives

Les cooperatives gaudeixen d’uns beneficis fiscals propis que han de servir per fomentar la seva activitat. Ppodran trobar-se en 3 situacions fiscals:

 1. Protegides: Tindran la consideració de cooperatives protegides les que s’ajustin als principis i a les disposicions de la Llei 12/2015 de cooperatives de Catalunya, del 9 de juliol, i la Llei 20/1990, de règim fiscal de cooperatives, art. 2, 6 i 33.
 2. Especialment protegides: Quan compleixen tots els requisits legals per tenir-ne la condició. A més de tributar al 20% pels resultats cooperatius i al tipus general per als extracooperatius, redueixen la quota de l’impost de societats en el 50%. (Llei 20/1990, de règim fiscal de cooperatives, art. 2, 7, 8 i 34).
 3. Sense protecció fiscal: Quan es troben afectades per alguna de les causes d’exclusió total del règim de protecció fiscal. En els comptes anuals aprovats per l’assemblea general, la cooperativa ha d’informar sobre el compliment de totes les condicions que permetin tenir la protecció aplicada o les causes que han donat lloc a la pèrdua de protecció fiscal. (Llei 20/1990, de règim fiscal de cooperatives, art. 13).

A l’Impost de Societats s’apliquen el tipus impositiu del 20%, hi ha llibertat d’amortització dels elements d’actiu fix nous amortitzables adquirits en el termini de 3 anys des de la inscripció de la cooperativa en el Registre i a la quota íntegra, una reducció del 50%. Aquest benefici és propi de les cooperatives de treball especialment protegides.

Cooperativa exprés

Igualment, existeix el procediment exprés per constituir una cooperativa, el qual redueix i facilita els tràmits necessaris de manera que els emprenedors puguin constituir la cooperativa en el termini màxim de dos dies hàbils següents al dia en què entrin en el registre competent els documents preceptius per a la constitució de la cooperativa.

Per poder sol·licitar inscriure una cooperativa pel procediment exprés, a més dels requisits generals de les cooperatives, han de ser cooperatives de primer grau: de treball associat, de serveis, agràries o de consumidors i usuaris, en què el nombre de socis no sigui superior a deu; l’escriptura pública de constitució ha de contenir els estatuts socials específics i simplificats aprovats per ordre del conseller per a aquesta modalitat de creació de cooperatives i l’escriptura pública ha de fer constar expressament que la cooperativa opta pel procediment exprés d’inscripció.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Agents carcinògens i mutàgens en el lloc de treball

Next Story

Cimera Social tripartita: Els reptes comuns de la UE no es resoldran sense les PIMES

Latest from Competitivitat