Saps que pots demanar l’ajornament o fraccionament dels deutes amb Hisenda o la Seguretat Social?

Please go to your post editor > Post Settings > Post Formats tab below your editor to enter audio URL.

Els contribuents amb dificultats transitòries per satisfer els seus deutes amb Hisenda o la Seguretat Social en els terminis previstos en poden demanar l’ajornament o fraccionament. Aquest dret davant la Seguretat Social està regulat per la Llei General de Seguretat Social i el Reglament General de Recaptació de Seguretat Social. Mentre que en el cas de la Hisenda pública està regulat per la Llei General tributària i pel Reglament General de Recaptació Tributària.

La petició es pot fer durant el període voluntari o en el període executiu abans de l’alienació dels béns

Aquesta sol·licitud s’haurà de dirigir a l’òrgan competent indicant:

 • les dades de l’empresa i representant,
 • la quantia, concepte i termini del període voluntari
 • les causes que motiven la petició de l’ajornament o fraccionament
 • els terminis i altres condicions que es sol·liciten
 • la garantia que s’ofereix
 • les dades bancàries quan aquest és el sistema de pagament exigit

L’ajornament o fraccionament suposa assumir el pagament d’interessos des del final del termini voluntari i el termini concedit. En el cas de demanar-ho en període executiu, el recàrrec no es tindrà en compte a la base per al càlcul dels interessos. En el cas de fraccionament, el pagament de cada fracció portarà associats els interessos corresponents.

És molt important que davant la impossibilitat de satisfer els deutes en els terminis corresponents, es sol·liciti l’ajornament o fraccionament durant el període voluntari per tal d’evitar els recàrrecs aplicables.

Recàrrecs aplicats per Hisenda

 • 5% sense interessos de demora, si s’ingressa la totalitat del deute tributari abans de la notificació de la provisió de constrenyiment;
 • 10%, sense interessos de demora, si s’ingressa la totalitat del deute tributari i el mateix recàrrec abans de l’acabament del termini d’ingrés dels deutes constrets;
 • 20% més interessos de demora si no es compleixen les condicions anteriors.

Recàrregs aplicats per la Seguretat Social

 • 20% si s’havia complert amb les obligacions en matèria de liquidació corresponents; o si, no havent complert amb aquestes obligacions, es satisfà el pagament dins del termini estipulat a la reclamació del deute.
 • 35% quan els documents de cotització no s’haguessin presentat en els terminis reglamentaris i el pagament es faci fora del termini exigit en la reclamació del deute.

Cal tenir en compte que en el cas de la Seguretat Social, no es pot demanar l’ajornament de les quotes corresponents a l’aportació dels treballadors i a les contingències d’accidents de treball i malaltia professional. Així com que per regla general cal garantir el pagament del deute ajornat mitjançant algun tipus d’aval o assegurança, tot i que en alguns casos es permeten certes excepcions.

En qualsevol cas, cal ser conscients d’aquest dret i els terminis estipulats per tal d’evitar que les dificultats transitòries per satisfer els deutes tributaris i de la Seguretat Social suposin sancions elevades, d’acord amb els supòsits descrits.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Internet de les coses al servei del màrqueting

Next Story

Els llocs de treball per a persones amb discapacitat a inspecció

Latest from Competitivitat