Els llocs de treball per a persones amb discapacitat a inspecció

La Inspecció de Treball ha publicat un “Criteri Tècnic” respecte la seva actuació en matèria de quota de reserva de llocs de treball per a persones amb discapacitat.

D´acord amb la Llei General de Persones amb Discapacitat les empreses públiques i privades que donin feina a 50 o més treballadors hauran de tenir dins de la seva plantilla, almenys, el 2% de treballadors amb discapacitat.

El còmput s´haurà de realitzar respecte la plantilla total de l´empresa corresponent, independentment del nombre de centres de treball i de la forma de contractació laboral que vinculi als treballadors amb l´empresa.

Per calcular el 2% la norma no preveu de manera concreta si s´ha de computar la fracció com un més o si s´ha de rebutjar la mateixa

Per calcular el 2% la norma no preveu de manera concreta si s´ha de computar la fracció com un més (arrodoniment a l´enter per excés), o si s´ha de rebutjar la mateixa (arrodoniment a l´enter per defecte). En aquest sentit, la Inspecció de Treball estableix que s´ha de realitzar una interpretació finalista de la norma, de manera que la intenció del legislador és que l´arrodoniment sigui a la baixa.

Així, la voluntat del legislador és que el còmput es faci de 50 en 50 treballadors i fins que no es tinguin els 50 treballadors no és necessari contractar a un més. És a dir, les empreses de menys de 50 treballadors no tenen la obligació d´aplicar la quota del 2%; de 50 a 99 hauran de tenir un treballador, de 100 a 149, dos i així successivament de 50 en 50.

Regles de comptabilització dels contractes

  • El període de referència per establir la suma de la plantilla seran els 12 mesos immediatament anteriors, durant el qual s’obtindrà la mitjana de treballadors ocupats inclosos els contractes a temps parcial, en la totalitat de centres de treball de l´empresa.
  • Els treballadors vinculats per contractes de durada determinada superior a l´any es computaran com a treballadors fixos de plantilla.
  • Els contractats per un període de fins a un any es computaran en funció del nombre de dies treballats en el període de referència, cada 200 dies treballats o fracció es computaran com un treballador més.
  • En relació amb les ETT, per establir la plantilla es computaran tots els treballadors de la ETT, ja sigui personal d´estructura o treballadors contractats, per ser posats a disposició de les empreses usuàries.

Tenen la consideració de persones amb discapacitat dos grups diferenciats; els que tenen una discapacitat reconeguda d´almenys del 33% i els titulars de pensions d´incapacitat permanent, en els seus graus, total, absoluta o gran invalidés

Davant de l´obligació principal de contractar a persones amb discapacitat, la norma preveu la possibilitat excepcional d´aplicar un altre tipus de mesures amb caràcter alternatiu; ja sigui mitjançant acords recollits a la negociació col·lectiva sectorial o per voluntat de l´empresari degudament comunicat a l´autoritat laboral i sempre que en ambdós supòsits s´apliquin mesures alternatives estipulades.

Per a més informació, podeu adreçar-vos al nostre Departament Jurídic i Laboral.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Saps que pots demanar l’ajornament o fraccionament dels deutes amb Hisenda o la Seguretat Social?

Next Story

Comunicació corporativa: quina és la clau per triomfar?

Latest from ODS i RSC