Quines són les obligacions lingüístiques de les empreses?

Està el comerç obligat a retolar en català? El consumidor té dret a ser atès en català? Totes les empreses ha de complir amb la Llei de Política Lingüística? La resposta a totes aquestes qüestions, que sovint es formulen les empreses, és afirmativa.

La Llei de Política Lingüística s’adreça a les empreses i establiments dedicats a la venda de productes o a la prestació de serveis que desenvolupen la seva activitat a Catalunya, sense excepció, i encara que tinguin els serveis organitzats des de fora. Per tant, absolutament totes les empreses han de complir amb la normativa, que estableix unes obligacions en matèria de retolació, atenció als clients i usuaris, oferta de serveis i documentació.

Així doncs, què ha de tenir en compte l’empresa per complir amb la Llei de Política Lingüística?

  • Han de poder atendre els clients tant si parlen en català com en castellà, o en aranès a la Vall d’Aran.
  • Han de tenir els rètols fixos almenys en català.
  • Han de tenir els documents d’oferta de serveis almenys en català i que les empreses que subscriuen amb els clients contractes dels anomenats d’adhesió, normats, amb clàusules tipus o amb condicions generals, els han de tenir disponibles en exemplars separats, en català i en castellà.

D’altra banda, cal tenir en compte també el Codi de consum de Catalunya. Aquesta llei fixa que les persones consumidores tenen dret, d’acord amb el que estableixen l’Estatut d’autonomia i la legislació aplicable en matèria lingüística, a ser ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que escullin.

En aquest sentit, les persones consumidores tenen dret a rebre en català:

  • Les invitacions a comprar, la informació de caràcter fix, la documentació contractual, els pressupostos, els resguards de dipòsit, les factures i els altres documents que hi facin referència o que en derivin.
  • Les informacions necessàries per al consum, l’ús i el maneig adequats dels béns i serveis, d’acord amb llurs característiques, amb independència del mitjà, format o suport utilitzat, i, especialment, les dades obligatòries relacionades directament amb la salvaguarda de la salut i la seguretat.
  • Els contractes d’adhesió, els contractes amb clàusules tipus, els contractes normats, les condicions generals i la documentació que hi faci referència o que derivi de la realització d’algun d’aquests contractes.

Vols saber si estàs al dia amb les teves obligacions lingüístiques? Comprova-ho en pocs segons a través del Llenguatest! A més, PIMEC amb el suport del  Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, posa a l’abast del teixit empresarial un conjunt d’eines i recursos lingüístics amb l’objectiu d’ajudar les pimes, els autònoms i els emprenedors a millorar i potenciar el vessant comunicatiu dels seus productes o serveis i, al mateix temps, fomentar la llengua catalana en el sector empresarial. Comunica’t i impulsa el teu negoci!

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Noves tendències: Què és la Wikinomia?

Next Story

El canvi com a eina de supervivència

Latest from Competitivitat